Pateiktos pastabos dėl žemdirbiams aktualaus teisės akto projekto

Žemės ūkio rūmai,  išnagrinėję Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo” projektą, kurio 7 punkte siūloma įtvirtinti nuostatą, kad žemės ūkio veiklos subjektai tirštąjį mėšlą turėtų kaupti mėšlidėse arba tvartuose, taip pat tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342, nustatytus reikalavimus, 2020 m.  gruodžio 8 d. raštu kreipėsi į žemės ūkio ministeriją su pozicija, kad siūlomas įtvirtinti reglamentavimas, kuriuo būtų nustatoma kaupti mėšlą mėšlidėse arba tvartuose bei būtinai tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto, yra perteklinis ir papildomai apsunkinantis žemės ūkio veiklos subjektus.

Žemės ūkio rūmai siūlo koreguoti Projektą, numatant alternatyvius tirštojo mėšlo kaupimo būdus, keičiant Projekto 7 punkto formuluotę ir leisti žemės ūkio veiklos subjektams tirštąjį mėšlą kaupti mėšlidėse ir (arba) tvartuose, ir (arba) tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvarto ir laukuose pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Srutas ir (arba) skystąjį mėšlą kaupti srutų kauptuvuose – statiniuose ar įrenginiuose, pritaikytuose srutoms ar skystajam mėšlui kaupti ir laikyti. Mėšlidžių, srutų kauptuvų ir tirštojo mėšlo rietuvių prie tvarto ir laukuose talpa turi būti tokia, kaip tai nurodyta Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše.