Patvirtinti žemės ūkio naudmenų GAAB reikalavimai

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas.
Nuo 2023 m. bus taikomi 9 GAAB standartai, iš kurių 2 GAAB, 7 GAAB standartai ir dalis 8 GAAB standartų bus taikomi nuo 2024 m.:
 • Su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susiję standartai:
  • 1 GAAB standartas „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“;
  • 2 GAAB standartas „Šlapynių ir durpynų apsauga“;
  • 3 GAAB standartas „Draudimas deginti ariamąsias ražienas, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl augalų sveikatos priežasčių“.
 • Su vandens apsauga susijęs 4 GAAB standartas „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“.
 • Su dirvožemio apsauga ir kokybės gerinimu susiję standartai:
  • 5 GAAB standartas „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“;
  • 6 GAAB standartas „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“;
  • 7 GAAB standartas „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“.
 • Su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga ir kokybės gerinimu susiję standartai:
  • 8 GAAB standartas „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“;
  • 9 GAAB standartas „Draudimas keisti „Natura 2000“ teritorijose esančių daugiamečių žolynų, kurie nustatyti kaip aplinkos požiūriu pažeidžiami daugiamečiai žolynai, paskirtį arba juos arti“.
Įgyvendindami 8 GAAB standartą, pareiškėjai nuo 2024 m. ne mažiau nei 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams (įskaitant negamybinėms veikloms ir sistemoms „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“), žaliajam pūdymui arba ne mažiau kaip 7 proc. deklaruojamos ariamosios žemės gali skirti tarpiniams pasėliams (įsėlis ar posėlis), arba azotą kaupiantiems augalams (azotą kaupiantys augalai, nurodyti Klasifikatoriaus II, III grupėse) su sąlyga, kad 3 proc. iš šių 7 proc. sudarys kraštovaizdžio elementai ir (arba) žaliasis pūdymas.
Visi pareiškėjai, pateikę paraiškas, privalo laikytis visų teisės akte patvirtintų reikalavimų arba  bus taikomos sankcijos visoms išmokoms pagal paramos paraiškoje pateiktas priemones.
Su patvirtintais reikalavimais galite susipažinti čia.
NMA informacija