Pertvarkoma Nacionalinės žemės tarnybos administracijos struktūra

Aplinkos ministro įsakymu patvirtinta nauja Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) administracijos struktūra, kuria numatoma, kad 154 pareigybės bus perkeltos į savivaldybes, 84 – į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją. Šie struktūriniai pokyčiai įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d.

Savivaldybėms perduodamos pareigybės, skirtos funkcijų, susijusių su miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose esančios valstybinės žemės valdymu patikėjimo teise, vykdymui.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai perduodamos pareigybės, skirtos žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų valstybinės priežiūros funkcijų vykdymui.

NŽT perduodamų etatų paskirstymas savivaldybėms

Atitinkamai NŽT struktūroje mažėja skyrių, nuo 65 iki 19. Teritorinių skyrių skaičius mažėja nuo 50 iki 5. Nauji Žemės tvarkymo ir administravimo skyriai steigiami apskričių pagrindu, t. y. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio. Jų tikslas – įgyvendinti valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse ir atlikti valstybinės žemės patikėtinių funkcijas kaimiškosiose teritorijose.  

NŽT struktūroje aiškiai atskiriamos specialiosios ir bendrosios veiklos sritys, optimaliai paskirstomos NŽT vadovybei tenkančios  veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcijų apimtys bei nustatomi aiškūs valdymo ryšiai. Struktūroje lieka 2 direktoriaus pavaduotojų pareigybės, atsakingos už specialiosios veiklos srities struktūrinių padalinių veiklos koordinavimą ir steigiama nauja kanclerio pareigybė, atsakinga už bendrosios veiklos srities padalinių veiklos koordinavimą.  

Siekiant išvengti funkcijų dubliavimo įstaigos viduje, steigiami padaliniai, kurie centralizuotai atliks jiems priskirtas funkcijas: tikrins ir tvirtins žemės sklypų kadastro duomenis, užtikrins NŽT rengiamų teisės aktų kokybę ir atstovavimą teismuose, vykdys matininkų, geodezininkų ir žemėtvarkos planavimo specialistų veiklos priežiūrą.  

Taip pat steigiamas naujas Erdvinių duomenų vystymo ir geodezijos skyrius, kuris administruos valstybinių erdvinių duomenų rinkinius ir žemėlapius. Žemės patikėtinių valstybinės priežiūros skyrius centralizuotai vykdys valstybinės žemės patikėtinių priežiūrą, o Žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūros skyriaus specialistai bus atsakingi už žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą.

Funkcijų centralizavimas NŽT užtikrins vienodą žemės tvarkymo ir administravimo praktiką, eliminuos korupcijos rizikas.

Numatyti pakeitimai įgyvendina Žemės įstatymo nuostatas, kuriomis dalis šiuo metu NŽT vykdomų funkcijų perduodamos kitoms institucijoms. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, taip pat specialiojo teritorijų planavimo dokumentų priežiūros funkcijas perima VTPSI, o miestų ir miestelių teritorijų administracinėse ribose esanti valstybinė žemė patikėjimo teise perduodama valdyti savivaldybėms.

Lietuvos aplinkos ministerijos informacija