Pieno rinkos situacija 2019 m. sausio – rugsėjo mėn.

Pasaulinė situacija.  2019 metų devynių mėnesių pasaulinės pieno produktų prekybos aukciono Naujosios Zelandijos bendrovės „Fonterra Coop“ rezultatai (1 pav.) rodo, kad nuo gegužės mėn. aukcionuose pieno produktų eksporto kainos mažėjo (išskyrus liepos 16 d. aukcionas).

1 pav. Pasaulinės pieno prekybos Fonterra Coop. 2018-2019 metų sausio-rugsėjo mėn. aukcionų rezultatai, %

Šaltinis: globaldairytrade.info

Pagrindinių eksporto pieno produktų kainų tendencijos pasaulinėse rinkose patvirtina aukcionų rezultatus. 2019 m. sumažėjo sviesto eksporto kainos apie 10 proc.(2-5 pav.). Vidutinis sūrių ir pieno miltų kainų indeksas per 9 mėn. didėjo: sūrių – 23,7 proc., SMP – 14,8 proc. ir WMP – 9,6 proc. Toks augimas gali rudens-žiemos mėn. didinti žaliavinio pieno supirkimo kainas.

2 pav. Sviesto pasaulinių kainų tendencijos 2014-2019 m., $/t

2019 m. rugsėjo mėn. sviesto kaina pasaulinėje rinkoje buvo pusantro karto mažesnė nei prieš metus. Analogiška situacija ir ES rinkoje, todėl Lietuvos mažmeninėje rinkoje didėjanti sviesto kaina nesuprantamas reiškinys. SMP ir sūrių pasaulinių kainų didėjimo tendencijos buvo didžiausios nuo 2018 m. pradžios.

3 pav. Lieso pieno miltų pasaulinių kainų tendencijos 2014-2019 m., $/t

Pieno miltų kainos yra daug didesnės nei prieš  metus (3 ir 4 pav.), nes jų atsargos sumažėjo iki minimumo ir įtakos kainai nedaro.

4 pav. Nenugriebtų pieno miltų pasaulinių kainų tendencijos 2014-2019 m., $/t

Sūrių pasaulinės kainos padidėjusios, tačiau ES ši kaina buvo pastovi visus metus ir šiek tiek mažesnė už pasaulinę.

5 pav. Sūrių pasaulinių kainų tendencijos 2014-2019 m., $/t

ES šalių rinkose nepastoviausia buvo sviesto ir išrūgų kainos (6 pav.).

6 pav. ES pieno produktų kainų tendencijos 2016-2019 m., €/t

2019 metų vidutinė žalio natūralaus pieno supirkimo kaina ES nesiskyrė nuo 2017-2018 m. laikotarpio (7 pav.).

7 pav. Natūralaus pieno supirkimo kainų tendencijos ES 2015-2019 m., EUR/100 kg

Šaltinis: EK, milk market observatory

ES pieno rinka didžiausia pasaulyje, nes sviesto sūrių, pieno ir miltų eksportuoja 5-6 kart daugiau nei kitos (JAV, Kinija, Japonija) didžiausios eksportuotojos. Lietuvos pieno perdirbėjai eksportuoja pieno produktų tiek pat, kiek jų suvartojama ir vidaus rinkoje. Tačiau eksporto tendencijos žemdirbiams nėra džiuginančios. Mažėjant pieno produktų eksporto kainoms, mažėja supirkimo kainos žemdirbiams, o joms didėjant geriausias pajamų kąsnis atitenka perdirbėjams ir prekybininkams. Pasak pieno perdirbėjų, žaliavinio pieno trūksta, tačiau jo kaina rodo priešingai.

8 pav.  Natūralaus pieno supirkimo kainos ES 2019 m. rugsėjo mėn., EUR/100 kg

Šaltinis: EK, milk market observatory

 

ES šalyse Lietuvos pieno supirkimo kaina it toliau išlieka vienos mažiausių. Rugsėjo mėn. ji buvo sąrašo gale (8 pav.). Atsilikimas nuo ES vidutinės kainos sudaro 20 proc. (30 proc. ir didesnis skirtumas buvo 2015 m. gegužės – rugsėjo ir 2016 m. balandžio – rugpjūčio mėn.). Nors ženkliai mažėja mažų pieno ūkių skaičius, tačiau supirkimo tendencijos nesikeičia – kaip paskutiniai ES reitinge taip ir liekame. 1 lentelėje pateikta ūkių dinamika per 2010-2018 m.

1 lentelė. Pieno ūkių ir karvių skaičius 2010 ir 2018 m.

    Ūkių skaičius Pokytis %  Karvių skaičius Pokytis %
  2010 2018     2010 2018    
1–2 69229 22630 -46599 -67,3 85 29 -56 -65,9
3-9 16415 9039 -7376 -44,9 75,6 43 -32,6 -43,1
10-19 3041 2041 -1000 -32,9 40,7 28 -12,7 -31,2
20-29 1042 905 -137 -13,1 24,8 21,7 -3,1 -12,5
30-49 742 682 -60 -8,1 27,8 25,8 -2 -7,2
50-99 437 466 29 6,6 29,2 31,5 2,3 7,9
>=100 230 266 36 15,7 62,2 77,7 15,5 24,9
Viso 91136 36029 -55107 -60,5 345,3 256,7 -88,6 -25,7

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 

Per nepilnus 10 metų smulkių pieno ūkių skaičius nuo1 iki 10 karvių sumažėjo 2,7 karto, o nuo 50 karvių ūkių skaičius padidėjo 10 proc. Vidutinio pieno ūkio karvių skaičius padidėjo nuo 4 iki 7 karvių. Karvių skaičius per šį laikotarpį sumažėjo net 25 proc.

 Pieno gamyba per 2010–2018 m. sumažėjo daug mažiau – 10 proc., nes per šį laikotarpį vidutiniai primilžiai iš karvės padidėjo 23 proc. Žemiau pateikiami ES šalių primilžiai, kur Lietuvos nuo ES vidurkio dar atsilieka penktadaliu.

9 pav.  ES šalių karvių primilžiai 2017 metais, kg

Šaltinis: EK, milk market observatory

 

ES ir Lietuvos vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainų mėnesinė analizė rodo (10 pav.), kad tendencijos šių kainų yra pakankamai koreliuotos, bet atsilikimas nuo ES yra beveik pastovus. Lietuvos rinkoje 2019 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo apie 13 proc. mažesnė nei vidutinė ES, o birželio-rugsėjo mėn. viršijo 20 proc. atsilikimą. Pateikta pieno ūkių, kurie per mėnesį primelžia daugiau kaip 40 t pieno, kreivė rodo, kad šiems ūkiams už pieną mokama 14 proc. didesnė kaina, tačiau nesiekia vidutinės ES kainos.

10 pav. Natūralaus pieno supirkimo kainų tendencijos ES ir Lietuvoje 2015-2019 m., EUR/100 kg

Šaltinis: EK, milk market observatory

 

Vidutinė 2019 m. sausio-rugsėjo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 3,8 proc. didesnė nei per tą patį laikotarpį 2018 m., bet 0,6 proc. mažesnė nei 2017 – ais. Bazinių rodiklių pieno supirkimo kainos kreivė analogiška, tačiau pieno kokybiniai rodikliai 2019 m. geresni nei 2018 m (11 pav.).

11 pav. Bazinių rodiklių pieno supirkimo kainų tendencijos Lietuvoje 2016-2019 m., EUR/t

Šaltinis: ŽŪM

 

Per 2015-2019 metų 9 mėnesių laikotarpį žaliavinio pieno supirkimas (12 pav.) beveik nesumažėjo (perskaičiuoto į bazinį riebumą supirkimas mažesnis 3,1 proc., o natūralaus pieno – sumažėjo 6,2 proc.).

12 pav. Natūralaus ir bazinio pieno supirkimas 2015-2019 m. sausio–rugsėjo mėn.,   tūkst. t

Šaltinis: Statistikos departamentas

Pieno perdirbimo įmonės apie pusę pagamintų pieno produktų eksportuoja net į 95 šalis. Paskutinių 5 metų (sausio-rugsėjo mėn.) eksporto statistika pateikta 13 pav.

13 pav. Pieno produktų eksportas ir importas 2015-2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

Šaltinis: Statistikos departamentas

Nuo 2015 metų eksporto tendencijos didėjančios, tačiau skirtumas tarp eksporto ir importo mažėjantis. Per 5 metus (sausio-rugsėjo mėn.) vidutinė eksporto kaina padidėjo 34 proc. (pajamos – 39 proc.), o atitinkamo laikotarpio vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina – 33 proc. Daugiausiai didėjo koncentruoto pieno ir grietinėlės (0402) eksportas – beveik 2,7 karto. Po Rusijos embargo išaugo eksportas į Lenkiją ir Nyderlandus.

Pieno ūkių ekonominė situacija nėra džiuginanti. Palyginimui pateikta (2 lentelė) 2010 m. ir 2018 m. situacija pagal ūkių veiklos duomenis (ŪADT).

2 lentelė. Vidutiniai pieno ūkių 2010 ir 2018 metų ekonominiai rodikliai.

Rodikliai Smulkus ūkis Stambus ūkis
2010 2018 2010 2018
Duomenys iš: 327 308 16 12
Ūkio dydis, ha 32 31 1495 1795
Karvių skaičius, vnt. 11 10 342 490
Iš viso sutartinių gyvulių 16 15 594 845
Žemės ūkio plotas 1 sutartiniam gyvuliui, ha/SG 2,0 2,0 2,5 2,1
Bendroji produkcija iš gyvulininkystės, % 67,5 71,2 46,4 55
Primelžta iš karvės, kg 5031 5219 6269 8267
Pieno kaina, EUR/kg 0,24 0,26 0,30 0,32
Bendroji produkcija, EUR 23378 23200 1360022 2745240
Pajamos iš pieno gamybos, EUR 12620 13356 630900 1301955
Išlaidos, EUR 25172 33500 1580687 3152352
iš jų: pašarai, % 27,4 21,4 21,8 24,2
         degalai, % 6,4 5,1 7,6 5,0
        darbo užmokestis, % 24,0 32,4 20,2 22,4
       nusidėvėjimas, % 19,4 23,7 11,9 10,0
Pelnas, EUR -1790 -10350 -220665 -407112
Dotacijos ir subsidijos, EUR 6576 8070 273041 328451
Pelnas su dotacijomis, EUR 4786 -2280 52376 -78661
Pelningumas, % 20,5 -9,8 3,9 -2,9

Šaltinis: ŪADT tyrimo duomenys, LAEI

 

Tiek smulkaus ūkio (10 karvių), tiek stambaus (490 karvių) ūkio pelningumas 2018 m. neigiamas net su visomis dotacijomis ir išmokomis. Mažųjų ūkių progreso per 8 metų laikotarpį beveik nėra – primilžiai padidėjo tik 3,7 proc., bendroji produkcija beveik 1 proc. sumažėjo, pieno supirkimo kainos padidėjo 8 proc. (pagrindinės mažų ūkių neigiamos priežastys), dotacijos ir subsidijos padidėjo 23 proc.. Tuo tarpu išlaidos – 33 proc.

Stambaus pieno ūkio (mišraus) karvių primilžiai per 8 metus padidėjo 32 proc., bendroji produkcija – net 2 kartus, dotacijos ir subsidijos (gamybai) – 20 proc., pieno supirkimo kaina – 7 proc., o  išlaidos – beveik 2 kartus (pagrindinės stambių ūkių neigiamos priežastys). Didėjant išlaidoms 2 kartais, subsidijų didėjimas tik 20 proc. yra pakankamai mažas. Daugiausiai didėjo (perskaičiavus 1 karvei) pašarų ir darbo užmokesčio sąnaudos – po 55 proc., veterinarinės paslaugos 2,1 karto, žemės nuoma – 80 proc. Stambių ūkių nuostoliai mažesni, nes per 8 metus net trečdaliu padidėjo karvių primilžiai, tuo tarpu smulkaus ūkio gamybos pokyčiai buvo minimalūs.

 

Išvados

  1. 2019 m. pasaulinės pieno produktų kainos didėjo: sūrių – 23,7 proc., SMP – 14,8 proc. ir WMP – 9,6 proc., tačiau sumažėjo sviesto kainos apie 10 proc. Toks augimas rudens-žiemos mėn. turėtų didinti žaliavinio pieno supirkimo kainas.
  2. Vidutinė 2019 m. sausio-rugsėjo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 3,8 proc. didesnė nei per tą patį laikotarpį 2018 m., bet 0,6 proc. mažesnė nei 2017 m. ES ir Lietuvos vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainų mėnesinė analizė rodo, kad šių kainų tendencijos yra pakankamai koreliuotos, bet atsilikimas nuo ES yra beveik pastovus 15–20 proc.
  3. Pieno ūkių ekonominė situacija nėra džiuginanti. Tiek smulkaus ūkio, tiek stambaus ūkio pelningumas 2018 m. neigiamas net su visomis dotacijomis ir išmokomis. Viena iš priežasčių – nedidėjančios pieno supirkimo kainos.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.