Profesinio mokymo lygmenys aptarti CPK

Vasario 10 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre įvyko Centrinio profesinio komiteto (CPK) posėdis, kurio darbotvarkėje 2 klausimai: dėl Centrinio profesinio komiteto pirmininko rinkimų ir  dėl Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtros.

CPK pirmininko pareigas ėjęs Švietimo ir mokslo ministerijos  Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas apžvelgęs profesinio mokymo situaciją pranešė apie atsistatydinimą iš CPK pirmininko pareigų.

Naujuoju CPK pirmininku dauguma balsų buvo išrinktas socialinių partnerių – Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas Vaidas Levickis.

CPK nariai daug diskutavo dėl Lietuvos kvalifikacijų V lygmens: kam jis turėtų priklausyti, ar profesinio mokymo institucijoms, ar kolegijinėms studijoms.

Lietuvoje, kaip ir Europoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu. Europos kvalifikacijų sandara (EKS, angl. European Qualifications Framework) – bendra europinė kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas ir sandaras. EKS parengta siekiant skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje bei užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą.

EKS pagrindą sudaro aštuoni kvalifikacijų lygiai. Juose aprašoma, ką besimokantysis, įgijęs vieno ar kito lygio kvalifikaciją, turi žinoti, mokėti ir sugebėti savarankiškai padaryti, t. y. kokių mokymosi rezultatų jis gali pasiekti, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių. EKS apima visus švietimo lygius – bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą.

Skiriamos dviejų tipų kvalifikacijos:

  • kvalifikacijos darbui, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį darbui;
  • kvalifikacijos mokymuisi, kurių pagrindinis siekis yra parengti asmenį tolesniam mokymuisi.

 Lietuvos kvalifikacijų sandara siekiama:

  • užtikrinti kvalifikacijų nustatymo, įgijimo, vertinimo ir pripažinimo procesų aiškumą ir prieinamumą;
  • informuoti apie įvairiai profesinei veiklai reikalingų kvalifikacijų turinį, įgijimą, tobulinimą ir (ar) keitimą;
  • palengvinti darbo jėgos mobilumą šalies ir tarptautiniu mastu;
  • skatinti mokymąsi visą gyvenimą taikant visas formaliojo, neformaliojo ir savišvietos mokymo formas ir būdus, siekiant pereiti iš vieno kvalifikacijų lygio į kitą.
  • klasifikuoti Lietuvos Respublikoje nustatytas kvalifikacijas, atskirai nurodžius kvalifikacijas darbui ir / arba mokymuisi;
  • sudaryti sąlygas derinti kvalifikacijas su šalies ūkio poreikiais, koordinuoti šalies ekonominę, socialinę ir užimtumo politiką.

Žemės ūkio rūmams CPK atstovauja Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė.