Projektas profesijos mokytojams

Žemės ūkio rūmai laimėjo projektą, pateiktą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendins drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė – nuo 80 iki 280 val.

Žemės ūkio rūmų ir sektorinių praktinio mokymo centrų bendradarbiavimas pagrįstas 19-os metų patirtiniu mokymu, konsultavimu, technologinių kompetencijų tobulinimu, socialine partneryste su pažangiausiais žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės sektorių darbdaviais, susijungusiais į asocijuotas struktūras, kas leis užtikrinti ne tik skaitlingą, bet ir kokybišką 45 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų išplėtimą.

Įgyvendinant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ bus patobulintos 45 profesijos mokytojų, iš 14 profesinio mokymo institucijų technologinės kompetencijos, pagal 6 žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės sektoriaus programas. Pagal parengtas technologinių mokymų programas profesijos mokytojai tobulins kompetencijas pažangiausiose Lietuvos žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės įmonėse. Lietuvoje stokojant žuvininkystės pažangių įmonių, atitinkančių pedagogų siekiamoms kompetencijoms patobulinti, 5 žuvininkystės sektoriaus profesijos mokytojai vyks į Lenkijos Varmijos – Mozūrų Olštyno universiteto praktinio mokymo bazę. Siekiant užtikrinti žemės ūkio technikos profesijos mokytojų kokybišką technologinių kompetencijų mokymą numatomas 18 profesijos mokytojų mokymas pažangiausioje Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo bazėje „DEULA-Nienburg“.

Šiandien Lietuvoje žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės sektoriai sparčiai vystosi: diegiamos modernios įrangos, technologijos, taikomos inovacijos, pažangūs ir saugūs maisto gaminimo metodai. Šie sektoriai Lietuvai svarbūs dėl didelio juose dirbančių žmonių skaičiaus, teigiamo poveikio subalansuotai šalies plėtrai, svaraus indėlio į šalies gerovės kūrimą ir eksportą. Tuo tarpu darbdaviai pasigenda darbininkų gebančių atlikti tam tikrus darbus ir turinčių pažangias technologines kompetencijas. Siekiant užtikrinti darbdavių poreikius būtina tobulinti profesijos mokytojų, rengiančių darbininkus, technologines kompetencijas, kurias pedagogai galėtų sėkmingai perteikti mokiniams. Kokybiškas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas užtikrins ne tik efektyvią profesinio mokymo plėtrą, specialistų, atitinkančių regionų ūkio poreikiams rengimą bet ir bendradarbiavimą tarp darbdavių (socialinių partnerių) bei jų įtrauktį į profesinio mokymo sistemą. Projektas gyvybiškai svarbus įgyvendinant LR XVII-osios Vyriausybės programos, patvirtintos 2016 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-82 Darnaus švietimo ir kultūros nuostatas – ugdyti dorą ir išsilavinusį valstybės pilietį, norintį gyventi ir kurti Lietuvoje; turintį reikalingų profesinių žinių ir gebėjimų, tačiau visų pirma – vertybinius pamatus, leidžiančius pritaikyti žinias ir kompetencijas savo gyvenime.

Pastaraisiais metais nuosekliai auga profesinio mokymo mokinių dalis: nuo 2012 m. iki 2015 m. ji išaugo nuo 32,1 proc. iki 36,4 proc. Išaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė, profesinio mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Todėl būtina užtikrinti mokinių profesinio rengimo kokybę, kuri neįmanoma be kompetentingų profesijos mokytojų, išmanančių šiandienos inovacijas ir gebančių atlikti technologines operacijas, mokančių dirbti su įvairiomis medžiagomis ir technologine įranga. Investicija į profesijos mokytojų technologines kompetencijas garantuotai atsipirks  per naujų kompetentingų specialistų parengimą, kurie sėkmingai įsidarbins.

Gruodžio 1 d. įvyko Žemės ūkio rūmų ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptartas projekto įgyvendinimas, mokymo programų rengimo aktualijos.

Projekto pradžia: 2017-07-04

Projekto pabaiga: 2020-01-04

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.