Renginys dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas

Žemės ūkio rūmai kviečia į informacinį renginį „Dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas taisyklių pakeitimo projekto“ (toliau – Projektas), kuris vyks 2023 m. sausio 26 d. 14 val. K. Donelaičio g. 2., Kaunas (Verslo salė, II a.).

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą veiklos sričiai įgyvendinti 2014–2023 metų laikotarpiu skirtų paramos lėšų panaudojimą ir administravimą.

Projektas parengtas siekiant tinkamai pasirengti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramos paraiškų priėmimui, kurį numatyta vykdyti 2023 m. kovo–gegužės mėnesiais, taip pat vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano valdymo komiteto posėdyje priimtais sprendimais.

Pagal veiklos srities įgyvendinimo taisykles ES paramą numatoma teikti investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos formomis.

Projektu numatoma:

  • paramos intensyvumą padidinti 20 proc. punktų pareiškėjams, ūkininkaujantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir (arba) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, vykdant žemės ūkio produktų gamybos veiklą gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir augalininkystės sektoriuose;
  • skatinti pareiškėjus kreiptis lengvatinių paskolų, tuo atveju, kai pateiktoje paraiškoje prašoma suteikti lengvatinę paskolą, didžiausia paramos suma pareiškėjui ir susijusiems asmenims, sutuoktiniams 2014–2023 metų laikotarpiui atitinkamai padidinama iki 1 100 tūkst. Eur ir 1 500 tūkst. Eur;
  • atnaujinti taisyklių 35.2.1 ir 35.2.2 papunkčiuose nurodytus fiksuotuosius įkainius, kurie taikomi naujos pieno ūkio fermos ploto vieno kvadratinio metro (1 m²) statybai ir naujo plokščiadugnio grūdų saugojimo bokšto talpos tūrio vieno kubinio metro (1 m³) statybai. Įkainiai atnaujinami kasmet, juos indeksuojant panaudojus Lietuvos statistikos departamento pateiktus vidutinius metinius statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius. Projekte nurodytos įkainių reikšmės buvo apskaičiuotos kaip preliminarios, pagal 2022 m. duomenis;
  • patikslinti taisyklių 45 punktą, nustatant, kad paramos paraiškoms, pateiktoms pagal Taisyklių 9.2 papunktį, kurioms finansuoti nepakanka investicinei paramai (negrąžintinai subsidijai) skirtų lėšų arba kurios nesurinko mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, pareiškėjas gali atsisakyti investicinės paramos ir gauti lengvatinę paskolą, jei lėšų užtenka finansuoti lengvatinę paskolą;
  • atlikti tinkamumo sąlygų gauti paramą, tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijų patikslinimus.