Siūlymų dėl ŽŪM įsakymo laukiame iki rugpjūčio 29 d.

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymą dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ ir  8.1 papunktį išdėstė:

8.1. Programos  priemones ir (ar) veiklos sritis:

Programos priemonės ir (ar) veiklos srities pavadinimas Grynasis pelnas >, Eur Grynasis pelningumas >, proc. Skolos rodiklis ≤ Paskolų padengimo rodiklis ≥ Einamojo likvidumo koeficientas ≥

 

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

 

 

0,00

 

0,65 1,25 1,00
Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

 

0,00

 

0,65 1,25 1,00
Parama smulkiesiems ūkiams 0,00
Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui 0,00 0,65 1,25 1,00
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

 

0,00

 

0,65 1,25 1,00
Vietos projektų įgyvendinimas pagal VPS

 

0,00 0,65 1,25 1,00
Investicijos į miškininkystės technologijas

 

 

0,00

 

0,65 1,25 1,00“

Kviečiame teikti pastabas ir/ar siūlymus Žemės ūkio rūmams iki 2023 m. rugpjūčio mėn. 29 d., el. paštu: a.ribasauskiene@zur.lt

Teisės akto projektą rasite:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/df0883e03cd211eeb4b9a076396dcf81