socialinis dialogas – geriausia investicija į socialinį kapitalą

Vasario 21 d. Trakų rajone įvyko konferencija ūkininkams ir kitiems kaimo darbdaviams „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei”.

Konferencijos vedėja – Žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė susirinkusiuosius supažindino su bendrosiomis Darbo kodekso nuostatomis, tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teise, darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarties sąlygomis (būtinosios ir papildomos), darbo ir poilsio laiku, darbo užmokesčiu, žalos atlyginimu, darbuotojų saugos ir sveikatos, kolektyviniais darbo santykiais, profesinės sąjungos ir socialinės partnerystės formomis, darbo ginčų prendimo būdais ir kt.

„Natūralu, kad, keičiantis darbuotojų kartoms, turi keistis ir darbinius santykius numatantys reglamentai – naujoji Y karta yra dinamiškesnė ir ne tokia lojali vienai darbovietei, tad darbdaviai turi į tai atsižvelgti. Darbuotojams atsiradus daugiau galimybių keisti darbo vietą, darbdaviai turi ypatingą dėmesį skirti ne tik talentų pritraukimui, bet ir jų motyvacijai – dialoge tarp darbdavio ir darbuotojo pastaroji tampa vis dažnesniu motyvu. Bet kurios šalies ekonomikoje žmonės yra esminis sėkmingos ekonominės veiklos veiksnys, tačiau tam būtinas visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimas. Socialinio dialogo stiprinimui užtikrinti būtina plėtoti Europos Sąjungos institucijų, Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų organizacijų dialogą Europos Sąjungos (ES), nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, nes jo  skatinimas – geriausia investicija į žmogiškąjį kapitalą. Praktika rodo, kad dauguma kasdienių klausimų išnyktų juos iš anksto aptarus kolektyvinėje sutartyje, todėl viešais mokymais skatiname ne tik lanksčiau derinti mūsų šalies darbuotojų ir darbdavių interesus, tačiau ir užmegzti sėkmingą dialogą tarp ES institucijų, Vyriausybės organizacijų bei socialinių partnerių, kad būtų prisiimta bendra atsakomybė už visuomenės gerovę. Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą, šalyje turėsime sklandesnį kolektyvinį bendradarbiavimą, o geroji mūsų šalies praktika bus naudinga ir kitoms ES narėms“, – sako Žemės ūkio rūmų teisininkė Agnė Bundzinskaitė.

Šio įgyvendinamo projekto siekiai – motyvuoti asmenis stiprinti profesinių sąjungų atstovavimą, paskatinti darbdavius ir darbuotojus plėtoti socialinį dialogą įmonėse ir kooperatyvuose, didinti jų įsitraukimą į kolektyvines derybas, kurios skatintų kolektyvinių sutarčių pasirašymą, skatinti aktyvesnį profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų bei nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, prisidedant prie darbo santykių, socialinio draudimo ir užimtumo didinimo sričių tobulinimo.

Konferencija buvo organizuota įgyvendinant Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos drauge su Žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbdavių konfederacija projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-0001) bei kviečia dalyvauti įvairiose veiklose, kuriomis siekiama skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.