Trečiasis tarptautinio projekto „Erasmus +” susitikimas

2022 m. spalio 19 d. Ispanijoje, Derio mieste įvyko trečiasis tarptautinis Erasmus+ projekto FarmBox partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo penkių šalių atstovai:  Padujos universiteto (Italija), „OIKOS“ instituto (Italija), organizacijas „UptoEarth GmbH“ (Vokietija), profesinio rengimo mokyklos „IKASTEGIA TXORIERRI“ (Ispanija) ir Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR). ŽŪR atstovavo Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Bujauskė bei Projektų skyriaus vedėja Ina Kalėdienė.

Pažengusiųjų kursas

„Dar prieš susitikimą projekto vadovai paprašė atsakingai užpildyti lentelę ir nurodyti pagrindines temas ir potemes, susijusias su  ūkininkų kompetencijomis, kurias turėtume aptarti susitikimo metu. Susitikime daug diskutavome apie ūkininkų turimas kompetencijas, skirtingus jų lygius bei informacijos, kuri būtų parengta ir kompetentingai ir suprantamai bei jos pateiktį pažengusiems ūkininkams, pateikimą. Todėl susitikimo metu ilgai diskutavome, kol priėmėme bendrą sprendimą dėl to, kaip turėtų būti  organizuojami pažengusiųjų ūkininkų mokymai. Visų penkių šalių atstovai susitarė dėl rekomendacijų, kuriomis vadovaujantis bus kuriamas mokomasis turinys. Tai labai svarbu, kadangi visas pažengusiųjų ūkininkų kursas (mokymo programa) truks 24 valandas, o turinys bus pateikiamas tik anglų kalba. Taigi labai svarbu, kad visų šalių partneriams informacija būtų ne tik suprantama, bet ir naudojama ūkininkų tarpe, kaip pažangi mokomoji priemonė”, – pažymi ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Viktorija Bujauskė.

Klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo ( eng. Climat smart agriculture CSA) simuliatoriaus kūrimas

Klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo (CSA) simuliatoriuje pateikiami alternatyvūs žemės ūkio paskirties žemės valdymo scenarijai, aprašant dabartinę valdymo praktiką ir alternatyvius ateities valdymo scenarijus.

Priemonė skirta būsimiems ūkininkams, studentams, ūkininkams ekspertams, ūkininkų asociacijoms ir organizacijoms, kurie nori įgyti su klimato požiūriu pažangaus ūkininkavimo įgūdžių arba patobulinti savo ūkininkavimo kompetencijas bei išbandyti jas virtualioje aplinkoje.

Tai tinkama mokymo ir (arba) mokymosi priemonė, kuri siūlo simuliacija grindžiamą mokymą ir didina mokytojų ir besimokančiųjų pasitikėjimą agrotechnika. Šis simuliatorius bus naudojamas ir kaip prognozavimo ir valdymo priemonė, skirta besimokantiesiems ir ūkininkams išbandyti projektinį mokymąsi.

„Daug dėmesio skyrėme mokomajam turiniui, ypač pažengusių ūkininkų mokomajai medžiagai. Svarbu pažymėti ir tai, kad projekto rezultatas – sukurtas sumuliatorius pasitarnautų pažengusių ūkininkų kompetencijų tobulinimui. Taigi susitikimo metu diskutavome ir aptarėme pagrindines temas, jų pateikimo metodiką, kokybinius ir (arba) kiekybinius kintamuosius rodiklius ir duomenų rinkinius, kuriuos galėtume sėkmingai pritaikyti sukuriant simuliatorių internete”, – informavo ŽŪR Projektų skyriaus vedėja Ina Kalėdienė.

Visų šalių partneriai, vadovaudamiesi kompetencijomis bei išplėstiniam kursui numatytomis temomis ir (arba) potemėmis, nustatė galimų kintamųjų rodiklių ir duomenų rinkinių, kurie bus išbandyti interneto simuliatoriuje, sąrašą. Pažengusiųjų kursas apims tokias temas, kaip precizinis ūkininkavimas, bioįvairovė, klimato kaitos mažinimas, žemės ūkio planavimas ir valdybas ir kt.  Lietuvos žemės ūkio rūmų atstovai mokymo medžiagą rengs tvaraus ūkininkavimo tematika, į kurios rengimą bus įtraukti kompetentingi konsultantai.

Kai tik bus sukurta mokomoji medžiaga ir išgryninti visi rodikliai, reikės suderinti skirtingus kokybinius ir kiekybinius duomenis. Dėl to projekto koordinatorius pasiūlė „šviesoforo“ modelį: kiekvienam parametrui bus nustatyti du, trys ar daugiau lygių ir kiekvienam lygiui bus priskirtas tam tikri vertinimo kriterijai. Taigi mokomosios medžiagos – sumuliatoriaus naudotojai galės įvertinti, kokiu mastu konkreti sritis yra naudinga klimato kaitos požiūriu, vertinimo skalėje skiriant nuo 0 iki 100 balų.

Todėl galutinis naudotojas – ūkininkas galės išbandyti tris sąveikos su simuliatoriumi lygius:

1 lygmuo – demo versija: Partneriai parengs demo versiją, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama konkretiems kintamiesiems ir rodikliams konkrečioje srityje.

2 lygis – pusiau demo versija: Partneriai parengs vedamąjį užsiėmimą, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama konkretiems kintamiesiems ir rodikliams visoje Europos teritorijoje.

3 lygis – savarankiška versija: Partneriai sukurs „klimato palankumo“ vertinimo sistemą, kad naudotojas galėtų išbandyti visus  kintamuosius ir rodiklius bei įvertinti bet kurios Europoje esančios teritorijos palankumą klimato kaitai.

Europos teritorijos kintamųjų rodiklių ir duomenų rinkinių, kuriuos numatoma įdiegti simuliatoriuje, sąrašas yra pakankamai ilgas, todėl šis darbas pareikalaus didelių skaitmeninių pajėgumų, todėl projekto dalyviai susiduria su iššūkiu, kokius sprendimus teks priimti, kad būtų užtikrinti kokybiški, informatyvūs ir naudingi duomenys bei informacija:

– Dirvožemio žemėlapis iš Corine duomenų rinkinio

– Iš palydovo apdoroti orų duomenys

– NDVI (normalizuoto skirtumo vegetacijos indekso) žemėlapis, apdorotas iš palydovo

– Didelės skiriamosios gebos duomenys iš palydovo (10 metrų) ir (arba) konkretūs duomenų rinkiniai, naudingi atitinkamam lygiui.

Valdymo komitetas – diskusija apie projekto eigą ir trukmę

Atsižvelgiant į projekto vėlavimą dėl Covid-19, aptarta galimybė prašyti pratęsti projektą. UTE išreiškė susirūpinimą dėl galimo projekto pratęsimo, nes tai gali turėti įtakos projekto išlaidoms. Todėl jie pasiūlė atidėti šį sprendimą iki gruodžio pabaigos ir galiausiai apsvarstyti ne ilgesnį kaip 1-2 mėnesių pratęsimą tik dėl baigiamojo susitikimo ir viešinimo renginių. Šiam pasiūlymui pritarė dauguma projekto partnerių.

Projekto rezultatų testavimas

ŽŪR atstovės pristatė bendrą metodiką, kuri bus taikoma testuojant projekto rezultatus ir pasiūlė kiekvienam partneriui įtraukti po 1 ar 2 ekspertus, priklausančius jų organizacijoms, kurie sudalyvautų testuojant sukurtą produktą, numatant, kad testavime turėtų dalyvauti ūkininkai, mokantys anglų kalbą, žinoma būtinai reikia įtraukti jaunuosius ūkininkus ir universitetų, studijuojančių žemės ūkio srityje, studentus.