V. Buivydas: jaunieji ūkininkai – žemės ūkio ir kaimo ateitis

2020 m. kovo 2 d. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas bei direktorius Sigitas Dimaitis drauge su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos lyderiais susitiko su Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu ir jo komanda.

 

„Susitikime su ministru aptarėme jauniesiems ūkininkams aktualius klausimus: dėl jaunojo ūkininko išmokų, kurias siūlom mokėti ne 5 metus po įsikūrimo, o visą laikotarpį, kol ūkininkas atitinka jaunojo ūkininko apibrėžimą amžiaus kriterijumi (t.y. iki 40-ties metų įskaitytinai);  siūlėme įtraukti investicijas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu ūkiuose, prie tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonėse; tinkamais pareiškėjais, teikiančius paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisykles, pripažinti ir ūkininkus, kurie planuoja apželdinti mišku, paties naudojamą, valstybinę žemę, tuo atveju kai yra pasirašyta ilgalaikė valstybinės žemės nuomos sutartis; riboti plotą, už kurį mokama išmoka už ekologinį ūkininkavimą.  Pasiūlėme pasinaudoti Lenkijos patirtimi, ir išmokas, už ekologinį ūkininkavimą mokėti tik už 80 hektarų plotą; jauniesiems ūkininkams, dalyvaujantiems bet kurioje Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonėje, išmokėti visą paramos sumą iškart po pareiškėjo patvirtinimo paramos gavėju;
leisti pareiškėjams, pasinaudojusiems parama „Grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti“, išnaudoti įsigyto veislinio gyvulio genetinį potencialą, neribojant dauginamosios medžiagos panaudojimo ir kituose ūkiuose laikomų galvijų produktyvumo gerinimui; praplėsti tinkamų žemdirbiškųjų specialybių sąrašą, kuriais pareiškėjas, dalyvaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įrodytų, kad turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijų; iš esmės peržiūrėti susietumo sampratą, neribojant šeimos ūkių; juridiniams asmenims apriboti žemės perleidimą, perleidžiant akcijas. Jiems turėtų galioti tokios pat taisyklės kaip ir fiziniams asmenims.
Džiaugiamės ministro noru prisidėti prie sąlygų jauniesiems ūkininkams gerinimo ir tikimės rezultatų, kadangi jaunieji ūkininkai – žemės ūkio sektoriaus ir kaimo ateitis”, – sakė LJŪJS vadovas ir LR ŽŪR vicepirmininkas Vytautas Buivydas.

 

 

Vienas iš būsimos 2021–2027 m. BŽŪP tikslų – pritraukti jaunų ūkininkų ir lengvinti verslo plėtrą kaimo vietovėse. ES BŽŪP planuose numatyta, kad jaunieji ūkininkai galės naudotis įvairiomis priemonėmis – kai kurios jų bus privalomos, kitos – savanoriškos. Valstybės narės turės numatyti ne mažiau kaip 2 % joms skirtų lėšų tiesioginėms išmokoms būtent pradedantiems jauniesiems ūkininkams remti. Tokia parama turės būti teikiama arba kaip papildoma išmoka prie pagrindinių pajamų rėmimo, arba kaip steigimosi paramos dotacijos. Šalys gali skirti ir didesnes sumas jauniesiems ūkininkams skatinti, jeigu jos nustato, kad yra toks konkretus poreikis.  Kiekvienos šalies BŽŪP strateginiame plane turės būti pateikta jaunųjų ūkininkų pritraukimo ir rėmimo strategija, taip pat nurodyta, kaip nacionalinė ir ES skiriama parama gali būti naudojama nuosekliau ir veiksmingiau. Kaimo plėtrai skiriamas lėšas galima naudoti remiant programas, kuriomis siekiama pagerinti galimybes naudotis žeme ir ją perleisti, nes tokių galimybių stoka paprastai yra didelė kliūtis pradedantiems jauniesiems ūkininkams.  Jaunieji ūkininkai ir toliau naudosis investicijų parama ir kaimo plėtros lėšomis remiamu žinių perdavimu ir mokymu. Valstybėms narėms bus leidžiama nustatyti finansines priemones, kuriomis būtų remiamas jaunųjų ūkininkų apyvartinis kapitalas, nes jiems dažnai būna labai sunku gauti lėšų, kadangi pradiniu etapu reikia daug investicijų, o ūkio nešamas pelnas – mažas. Komisija taip pat stiprins bendradarbiavimą su Europos investicijų banku, visų pirma pasitelkę platformą FI-COMPASS, kad jaunieji ūkininkai galėtų mokytis iš patirties ir konkrečių programų geriausios praktikos pavyzdžių.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.