Žemės ūkio ministerija atsako į ūkininkų paklausimus

2022 m. birželio pradžioje į Žemės ūkio rūmus su prašymu išspręsti susidariusią problemą kreipėsi Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija ir Telšių rajono ūkininkų sąjunga. Organizacijoms kilo neaiškumų dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių projekto, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Prasidėjus deklaravimo laikotarpiui asociacijų nariai susidūrė su problemomis, todėl pateikė savo pastebėjimus.

„2022 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-318 Taisyklės pakeistos 20.1 papunktyje ir išdėstytos taip: „20.1. deklaruoti natūralias ir pusiau natūralias pievas, kurios daugiau nei 5 m. nebuvo persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis, ir (arba) ganyklas arba pievas, deklaruojamas Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriuje nurodytais „GPŽ“ ir „GPA“ kodais; Ekstensyviame pievų tvarkyme ganant gyvulius ankstesniais metais buvo galima dalyvauti ne tik DGP pievose, bet ir GPŽ ir GPA pievose. Yra ūkininkų, kurie praėjusiais metais ar seniau prisiėmė įsipareigojimus konkrečiame lauke (sluoksnis GPŽ) ekstensyviai ganyti gyvulius priemonėje EPT deklaravimo sistemoje nebegalima lauke, kuris šiai dienai yra GPŽ uždeklaruoti lauko kodo EPT, nei lauke, kuris praėjusiais ir už praėjusiais metais buvo deklaruotas EPT ir kuriam yra 3 metų įsipareigojimai deklaruoti EPT, nei naujai prisiimti EPT įsipareigojimus GPŽ ir GPA pievose. Juk   jeigu ūkininkai per 2 metus prisiėmė įsipareigojimų su GPŽ, tai ir galėtų tęsti likusi jiems laikotarpį. Juk prisiėmė įsipareigojimą, kai galiojo kitoks įsakymas, tai turi ir užbaigti su tokiu pat, su galimybę deklaruoti po GPŽ kodu (nes dar nepraėjo 3 metai, kad sluoksniai duotų DGP). Kadangi įsigaliojo pakeitimas, kad lauke negalima deklaruoti tęstinių įsipareigojimų, tai ūkininkai kaip ir privalės grąžinti anksčiau gautą paramą, nes taisyklėse nėra numatyta, kad paramos susigrąžinimas netaikomas nutraukus įsipareigojimus nepasibaigus įsipareigojimų laikotarpiui dėl to, kad laukas buvo ir dabar yra GPŽ. Be to yra ūkių, kurie dalyvavo ir dabar dalyvauja priemonėje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir yra įsipareigoję 20% arba 10% nuo bendro ūkio ploto dalyvauti agrarinės aplinkosaugos priemonėse ir buvo pasirinkę priemonę EPT sluoksnyje (GPŽ), dabar gali neišlaikyti minėto įsipareigojimo dėl ko, gali prarasti pirmumo balus ir privalės galimai grąžinti paramą (jeigu ūkis neturėtų kitų galimų laukų kur galėtų sudalyvauti su EPT arba kiti turimi laukai yra įsipareigoti priemonėje ekologinis ūkininkavimas, kuriems dar nesibaigė įsipareigojimai). Pagal 2022 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-318 pakeistas 8.1 papunktis, kuris išdėstytas taip: „8.1. „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 192 Eur/ha (taikoma naujai (nuo 2022 m.) deklaruotiems plotams). Taigi Ūkininkai kelia klausimą, kodėl deklaruojant pagal tą pačią priemonę, ūkininkams, kurie turi ilgesnius laikotarpio įsipareigojimus (5 m) , o išmoka lieka nepadidinta, o naujai deklaruojantiems įsipareigojimų laikas yra trumpesnis ir išmoka dvigubai didesnė, mes manome, kad tai neteisinga. Kuo tie  ūkininkai, kurie pradėjo  dalyvauti ankščiau šioje programoje yra prastesni  už naujai prisiimančius įsipareigojimus, kai visiems taikomi vienodi reikalavimai“ – teiraujasi raštą pasirašiusios Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos vadovė Renata Vilimienė ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė.

Žemės ūkio ministerija, išnagrinėjusi gautą paklausimą dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ nustatytų reikalavimų veiklai „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ (toliau – veikla).

Įgyvendinimo taisyklėse yra nustatyta, jog tinkamas paramai plotas pagal veiklą yra natūralios ir pusiau natūralios pievos, kurios daugiau nei 5 m. nebuvo persėtos kultūrinėmis daugiametėmis žolėmis, todėl atsižvelgiant į tai, 2022 m. buvo patikslintas Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius, kad šiuos plotus galima deklaruoti tik „DGP“ kodu.

Šiais metais nebeleidžiant pažymėti požymio „EPT“ ir deklaruoti nustatytuose ariamosios žemės plotuose (kodais „GPŽ“ ir „GPA“), pareiškėjų deklaruojami „EPT“ kodu plotai sumažėjo. Atsižvelgiant į tai, kad vietovėje niekas nesikeitė, o plotas sumažėjo dėl to, kad keitėsi teisės aktai, sankcija dėl įsipareigoto ploto nebus taikoma ir anksčiau gautos paramos gavėjams grąžinti nereikės, vadovaujantis įgyvendinimo taisyklių  58.7 papunkčiu: „kai atnaujinamas KŽS_DR5LT, ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir dėl to sumažėja deklaruoti plotai“.

Pareiškėjai, kurie dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo turi informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (investicinį projektą administruojantį darbuotoją) ir nurodyti, kad įsipareigotas plotas sumažėjo ne dėl Jūsų kaltės – dėl atnaujintų KŽS_DR5LT, kai ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir dėl to sumažėja deklaruoti plotai. Dėl sumažėjusio įsipareigoto ploto sankcijos nebus taikomos pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ dėl atnaujintų KŽS_DR5LT.

2022 m. padidintas kompensacinės išmokos  dydis 192 Eur/ha (vietoj 101 Eur/ha) bus taikomas visiems pareiškėjams, ankstesniais metais prisiėmusiems įsipareigojimus, ir pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimus nuo 2022 m. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“.