Žemės ūkio rūmai už pažangų ūkininkavimą

Žemės ūkio rūmai 2017 m. sausį pradėjo įgyvendinti projektą „Žemdirbių kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.  Projekto pagalba bus apmokyta per 2 tūkst. ūkininkų/žemės ūkio veiklos subjektų pagal 4 mokymo programas: „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai)“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“. Mokymai vyksta atskiruose šalies rajonuose, kuo arčiau ūkininkų namų.

„Tikslinius mokymo dalyvius apie organizuojamus mokymus dažniausiai informuoja Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatoriai rajonuose, o mokymus veda kompetentingi konsultantai. Mokymų metu didelis dėmesys skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus pritaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Visi mokymo kursų dalyviai, išklausę mokymo medžiagą ir pasitikrinę įgytas žinias, gauna kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus” – Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

Lietuvai esant ES nare, svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus.  Todėl mokymų metu didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę.  Naujausios žinios ir reikalavimai yra būtini jauniesiems ūkininkams, kad jie gebėtų jas taikyti praktikoje, o kuriami ūkiai būtų pažangūs, konkurencingi ir taikantys pačias naujausias technologijas.

Profesinių žinių stygius, informacijos ir įgūdžių stoka stabdo inovacijų diegimą ūkiuose, ūkininkams trūksta informacijos tiek apie šiuo metu Lietuvoje esamas inovatyvias technologijas, tiek ir apie praktines pritaikymo galimybes bei naudą. Būtinos žinios apie  agroaplinkosauginius reikalavimus, jų laikymąsi ir svarbą visam žemės ūkio sektoriui. Todėl būtina mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus ūkininkauti nekenkiant aplinkai ir vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

„Savarankiškai domiuosi naujovėmis, lankausi žemės ūkio parodose Lietuvoje ir užsienyje, tačiau Žemės ūkio rūmų organizuojamų mokymų pagalba gavau koncentruotą, naudingą ir naujausią aktualią informaciją agrarinės aplinkosaugos ir kraštovaizdžio gerinimo klausimais, išgirdau informaciją apie inovacijų taikymo savo ūkyje galimybes“ – dalinosi mintimis jaunasis ūkininkas Antanas iš Rokiškio rajono.

Konsultantė Lina Pukaitė – Malinauskienė, dirbanti Žemės ūkio rūmuose 14 metų  šiandien pažymi, kad per pastaruosius 4 metus ypač išaugo jaunų ūkininkų domėjimasis taisyklėmis, reikalavimais, inovacijų taikymo galimybėmis. „Stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias inovacines ūkių technologijas galima paskatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą,  ūkininkai mokomi saugoti ir atkurti ekosistemas (biologinę įvairovę) ir ją didinti, skatinami  prisitaikyti prie naujų rinkos pokyčių ir konkurencijos, informuojami, kaip efektyviai naudoti išteklius, pereiti prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, kaip išsaugoti biologinę įvairovę ir ją didinti bei skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti aplinką ir tvarią jos plėtrą.  Šiandien ypač aktualu informuoti ir mokyti ūkininkus taikyti ES ir šalies geros agrarinės būklės, agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus, skatinti išsaugoti žemės ūkio ekosistemas, mokyti efektyviai naudoti išteklius ir skatinti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje“ – dalinasi mintimis konsultantė L.Pukaitė – Malinauskienė.

Mokymų kursų grafikai skelbiami Žemės ūkio rūmų svetainėje esančiame renginių kalendoriuje, todėl besidominčius mokymais kviečiame į mokymus. Mokymų grafiką rasite: https://www.zur.lt/events/