ŽŪM atsakymas ŽŪR dėl galvijų rišimo tvartiniu laikotarpiu

Po dar 2022 m. sausio 12 d. ŽŪR organizuotos diskusijos dėl leidimo rišti galvijus tvartiniu laikotarpiu, buvo išsiųstas raštas į Žemės ūkio ministeriją, kuriame buvo prašoma pratęsti pereinamąjį laikotarpį, per kurį gyvulių augintojai galėtų sklandžiai prisitaikyti prie pakitusių reikalavimų.

Atsakydama į ŽŪR raštą, Žemės ūkio ministerija informavo, kad keičiamos Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“, kuriose bus reglamentuotos procedūros ir atsakomybė dėl galvijų rišimo tvartiniu laikotarpiu reikalavimo. Kol įsakymo projektas nėra patvirtintas ir nėra nustatytos procedūros, bei siekiant išvengti papildomos administracinės naštos, veiklos vykdytojai gali individualiai nesikreipti į VšĮ „Ekoagros“ dėl leidimo, siekiant įvertinti, ar jie atitinka reglamento Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.7.5 papunkčio reikalavimus, gavimo.

Atsakydama į ŽŪR klausimą dėl galvijų, laikomų neekologiniuose ūkiuose, rišimo tvartiniu laikotarpiu ŽŪM informavo, kad galvijų laikytojai turi laikytis Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-690 „Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai). Reikalavimų 12 punkte nustatyta, kad „Ūkinių gyvūnų judėjimo laisvė, atsižvelgiant į jų rūšį, nusistovėjusią patirtį ir mokslo žinias, neturi būti varžoma taip, kad jie būtų be reikalo kankinami arba žalojami. Jei ūkinis gyvūnas yra pririštas arba laikomas laikymo įrangoje, kurioje yra ribojama jo judėjimo laisvė, jam, atsižvelgiant į jo rūšį, nusistovėjusią patirtį ir mokslo žinias, turi būti suteikta tiek vietos, kad būtų patenkinami jo fiziologiniai ir etologiniai poreikiai.“

Galvijų laikymo sistemos ir būdai, taikomi pieniniams ir mėsiniams galvijams, nustatyti Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-602 „Dėl Galvijų pastatų technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 01:2009 patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), V skyriuje.

Ministerijos specialistų nuomone, Taisyklėse nurodytos galvijų laikymo sistemos ir būdai atitinka Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir Reikalavimų nuostatas.

Su ŽŪM raštu galite susipažinti: Č I A

***

Priminsime, kad Reglamento Nr. 2018/848 II priedo II dalies 1.7.5 papunktyje nurodyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. draudžiama rišti arba izoliuoti ūkinius gyvūnus, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų veterinarinių priežasčių atskirus gyvūnus reikia pririšti arba izoliuoti ribotą laikotarpį. Izoliuoti ūkinius gyvūnus gali būti leidžiama ir tik ribotą laikotarpį tik tuo atveju, jei kyla pavojus darbuotojų saugai ar dėl priežasčių, susijusių su gyvūnų gerove. Kompetentingos institucijos gali leisti rišti ūkiuose, kuriuose yra ne daugiau kaip 50 gyvūnų (išskyrus jauniklius) auginamus galvijus, jei neįmanoma galvijų laikyti grupėmis, atitinkančiomis jų elgesio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad ganymo laikotarpiu jie galėtų patekti į ganyklas ir, kai ganymas neįmanomas, būtų išgenami į diendaržius bent dukart per savaitę.