ŽŪR ĮGYVENDINA KONSULTAVIMO PROGRAMĄ

Rugsėjo 7 d. Kaišiadoryse vyko seminaras „Žemės apželdinimas mišku, kooperacijos nauda miškininkystėje“. Seminarą vedė Žemės ūkio rūmų konsultantė Irmina Kudarauskienė.

„Labai svarbu ūkininkus supažindinti su paramos galimybėmis, kurios skiriamos miško įveisimui. Informacija asmenims yra aktuali, nes juos supažindinu su kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų apskaičiavimu, kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties.  Seminaro klausytojams taip pat buvo aktualu sužinoti, kas gali kreiptis paramos. Taigi paramos gali kreiptis juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise; taip pat paramos gali kreiptis savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise. Lietuvai dalyvaujant bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinime (BŽŪP) turime rūpintis, kad ūkininkus ir kaimo gyventojus pasiektų naujausia informacija ir patarimai, kokių priemonių būtina imtis siekiant užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, kokia parama galima pasinaudoti planuojant žemę apželdinti mišku ir kt.“, – sako seminaro konsultantė Irmina Kudarauskienė.

Į seminarą ūkininkus/žemės ūkio veiklos subjektus pakvietė ŽŪR Savivaldos organizatorius Marijonas Mitkus.

Kaišiadorių rajono ūkininkus, kaimo gyventojus, žemės ūkio veiklos subjektus, kilus aktualiems klausimams ar problemoms prašome kreiptis į ŽŪR Savivaldos organizatorių Kaišiadorių rajone Marijoną Mitkų, kontaktai: tel. 8-685 06 687, el. p. m.mitkus@zur.lt

 

***

Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto „Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, konsultavimas“ uždavinys – kokybiškai, kvalifikuotai ir sistemingai konsultuoti žemės ūkio veiklos subjektus: teikti individualias konsultacijas, kurios padėtų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, pasinaudoti konsultavimo paslaugomis gerinant savo ekonominę ir aplinkosaugos veiklą ir prisidėti prie ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo.

Įgyvendinant Žemės ūkio veiklos subjektų konsultavimo programą 2018 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais bus suorganizuoti 33 konsultaciniai renginiai – seminarai 33 šalies savivaldybėse: 20 seminarų – gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais; 5 seminarai kooperacijos žemės ūkyje plėtros ir 8 seminarai žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniais klausimais.

Taip pat numatoma suteikti 1930 valandų individualių konsultacijų ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla. Individualios konsultacijos teikiamos 33 savivaldybėse. Individualios konsultacijos teikiamos gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimo klausimais: pieno ir mėsos perdirbimo galimybės/kooperacijos galimybės; triušių auginimas ir veislės/kooperacijos galimybės; naminių paukščių veislės ir jų auginimas/kooperacijos galimybės; veršelių auginimas ir priežiūra, ligų prevencija; mėsinių galvijų auginimas, priežiūra, ligų prevencija, reprodukcijos svarba/kooperacijos galimybės; sodo įveisimas, priežiūra, produkcijos realizavimo galimybės/kooperacijos nauda; grūdinės kultūros ir jų atsparumas ligoms; ekologinis ūkininkavimas (augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriuose)/kooperacijos nauda; uogynų įveisimas, priežiūra, produkcijos realizavimas/kooperacijos galimybės ir nauda; žemės ūkio produkcijos sandėliavimas, atliekų tvarkymas; kooperacijos žemės ūkyje plėtros galimybės: kooperacijos nauda, kooperatyvo steigimasis, kooperacijos galimybės grūdų/pieno/daržovių ūkyje, kooperacijos nauda realizuojant produkciją, naujos bendradarbiavimo formos, siekiant pagamintą produkciją perdirbti ir savarankiškai organizuoti jos pardavimą ir kt.); žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai: finansinių įsipareigojimų bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams vykdymas, tiesioginės išmokos, pasėlių deklaravimas, ūkio finansinių dokumentų tvarkymas ir ataskaitų rengimas, ūkio buhalterinės apskaitos vedimo pagrindai, ES paramos galimybės, verslo galimybės kaime, „žalinimo“ reikalavimai, ir kt.).

Ūkininkus ir kaimo gyventojus kviečiame dalyvauti seminaruose, kurių kiekvieno mėnesio grafikas skelbiamas Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje: https://www.zur.lt/events/

Dėl individualių konsultacijų prašome kreiptis į Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius, kurių kontaktus, pagal atskirus rajonus rasite: https://www.zur.lt/lt/savivaldos-organizatoriai-rajonuose/

Projektą remia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija