ŽŪR: mokytis pravartu visą gyvenimą

2019 m. sausio mėnesį Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) pradėjo įgyvendinti projektą „Žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų kompetencijų tobulinimas“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“.

Įgyvendinant projektą siekiama motyvuoti kaimo vietovių gyventojus ir ūkininkus bei jų partnerius integruotis į mokymosi visą gyvenimą strategijos įgyvendinimo procesus ir tobulinti kompetencijas; skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus domėtis inovacijomis, jas kurti ir taikyti savo ūkiuose; didinti ūkininkų ir kitų kaimo gyventojų ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, stiprinant žmogiškuosius išteklius ir diegiant pažangias technologijas; skatinti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus efektyviai naudoti išteklius, pereiti prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus išsaugoti biologinę įvairovę ir ją didinti; informuoti ir mokyti taikyti ES ir šalies geros agrarinės būklės, agrarinės aplinkosaugos ir klimato kaitos reikalavimus; skatinti išsaugoti žemės ūkio ekosistemas.

„Siekiant įgyvendinti projekto tikslus organizuosime 156 mokymo kursus visuose kaimiškuosiuose (51) rajonuose. Taip pat į mokymus pakviesime jaunuosius ūkininkus ir organizuosime mokymus jauniesiems ūkininkams, pagal mokymo programas:  „Kompleksinės paramos reikalavimai (valdymo reikalavimai), „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“, „Ūkinių gyvūnų gerovė ir sveikata“, „Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas“, „Aplinkosauga ir tręšimo planavimas“, „Tausaus dirvožemio naudojimo pagrindai“ , „Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimo galimybės“, „Buhalterinės apskaitos svarba ūkininko ūkyje“. Numatėme, kad mokymo kursų metu suteiksime žinių ir įgūdžių 2184 ūkininkams ir kitiems kaimo gyventojams. Visiems, baigusiems mokymus išduosime kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus“ – informuoja projekto vadovė, ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Irmina Kudarauskienė.

„Šiandien galime didžiuotis ūkininkų noru mokytis ir gerinti ekonominės veiklos rezultatus, taikyti naujai įgytas žinias praktikoje, modernizuojant ar restruktūrizuojant ūkius, bet tuo pačiu išsaugojant biologinę įvairovę, vykdant dirvožemio erozijos prevenciją ir gerinant dirvožemio kokybę“, – džiaugiasi ŽŪR lektorė – konsultantė Lina Pukaitė – Malinauskienė.

Lietuvai svarbu gaminti konkurencingus, rinkoje paklausius  žemės ūkio produktus, kartu atitinkant ūkio valdymo, aplinkosaugos reikalavimus. Didelis dėmesys skiriamas tausojančiam aplinką ir diegiančiam inovacijas žemės ūkiui, kuris sukuria ekonominei, socialinei, gamtosaugos bei etnokultūrinei kaimo plėtrai palankią aplinką ir leidžia gerinti gyvenimo kokybę. Taip pat reikalingos žinios apie agroaplinkosauginius reikalavimus, vykdant informacijos sklaidą apie tokio ūkininkavimo naudą tiek pačiam ūkiui šiuo metu, tiek ir ateities kartoms. Todėl būtina mokyti ūkininkus ir kitus kaimo gyventojus sėkmingai ir nekenkiant aplinkai vystyti savo verslą, tokiu būdu užtikrinant kokybiškų produktų tiekimą vietos bei ES bendrajai rinkai.

„Svarbu, kad projekte didelis dėmesys skiriamas jaunųjų ūkininkų mokymui, suteikiant jiems reikalingų žinių apie tausojančią aplinką, inovacijų diegimą, siekiant ūkininkų įgūdžius bei gebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančios technologinės ir verslo aplinkos, diegiant mokslo naujoves, siekiant sėkmingai įgyvendinti naujausius aplinkosaugos, biologinės įvairovės bei kraštovaizdžio išsaugojimo reikalavimus, saugaus maisto gamybos grandinę ir sėkmingai integruotis į žemės ūkio rinką. Jaunieji ūkininkai susipažins su naujausiais ūkininkavimo būdais ir jų teikiama praktine nauda, ko būtent jiems labai reikia“, – sako Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkė Lina Meilutė – Datkūnienė.

Nuotraukoje: Projekto vadovė Irmina Kudarauskienė