ŽŪR pagalba ūkininkui

2019 m. sausio 28 d. į Žemės ūkio rūmus (ŽŪR) kreipėsi jaunasis ūkininkas, kad padėtume išsiaiškinti situacijoje.

Ūkininkas nurodė, kad NMA netinkamai aiškina ir praktikoje taiko Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtintų 2015 m. gruodžio 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-897 su visais vėlesniais pakeitimais (toliau – Taisyklės) IV skyrių, todėl 2017m. ir 2018 m. nepagrįstai netenkino jaunojo ūkininko, kuris deklaravo naudmenų plotus, prašymo, nors penkerių metų išmokų teikimo laikotarpis dar nebuvo suėjęs. (Ūkininkas 2015 m. pirmą kartą pateikė paraišką gauti išmokas ir atitiko visus reikalavimus išmokoms gauti).

Įvertinę pateiktus ūkininko dokumentus, ŽŪR 2019 m. vasario 1 d. kreipėsi raštu į Žemės ūkio ministrą „Dėl netinkamo ir pareiškėjų teises pažeidžiančio taisyklių taikymo“. Rašte ŽŪR nurodėme, kad NMA  neteisingai ir ydingai įgyvendina poįstatyminiuose teises aktuose (Taisyklėse) įtvirtintas nuostatas taip pažeisdama pareiškėjų (ūkininkų) teises. Taigi ŽŪR paprašė Žemės ūkio ministro objektyviai įvertinti esamą situaciją ir užkirsti kelią poįstatyminių teisės aktų interpretavimui, kurie pažeidžia pareiškėjų teises ir teisėtus lūkesčius bei pavesti NMA specialistams tinkamai atsiskaityti su pareiškėjais.

2019 m. vasario 18 d. ŽŪR gavo raštą ir ŽŪM „Dėl netinkamo ir pareiškėjų teises pažeidžiančio taisyklių taikymo“, kuriame nurodyta, kad ministerija, įvertinusi susidariusią situaciją bei pastebėjusi galimybes ūkininkams taikyti švelnesnius reikalavimus, inicijavo veiksmus siekdama patikslinti Taisykles. ŽŪM rašte nurodė, kad įgyvendinus šiuos pakeitimus, ūkininkams bus suteikiamos didesnės galimybės atitikti jaunojo ūkininko paramos schemos reikalavimams ir užtikrinti geresnį paramos pasiekiamumą.

„Smagu, kad galėjome padėti ūkininkui, kuris kreipėsi pagalbos į ŽŪR, nes jau 2019 m. vasario pabaigoje jį pasiekė raštas iš NMA, kuriame nurodoma, kad peržiūrėjus paraišką ir atsižvelgus į 2018 m. visos Europos Sąjungos mastu priimtą reglamentą Nr. 2017/2393 (Omnibus) sušvelnėjo jaunojo ūkininko paramos skyrimo sąlygos ir paramos laikotarpis nebėra trumpinamas, todėl vadovaujantis pasikeitusiomis Taisyklių nuostatomis, išmoka gali būti mokama ir už 2018 m. ir už 2019 m.”, – džiaugiasi ūkininkui padėjusi ŽŪR teisininkė Agnė Bundzinskaitė.