ŽŪR pasiūlymai dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių

Žemės ūkio rūmai, išnagrinėję Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” projektą Nr. 20-16624 (toliau – Projektas), pateikė pastabas ir pasiūlymus Žemės ūkio ministerijai:

1.Projekto 38 punkte siūloma įtvirtinti, kad augalai (išskyrus daugiamečius augalus ir vaistažolių laukus bei sertifikuojamus plotus šiltnamiuose) galėtų būti neauginami tuose sertifikavimo įstaigos kontroliuojamuose laukuose, kurie bent vieną kartą per penkerius metus buvo tręšiami organinėmis trąšomis, kurias Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATŽŪM) yra patvirtinusi kaip tinkama naudoti ekologinėje gamyboje bei yra paskelbusi interneto svetainėje apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės kiekinę sudėtį.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 (toliau – Taisyklės), 38 punktas – tai vienas iš alternatyviai taikomų sėjomaininių reikalavimų, siekiant palaikyti dirvožemyje organinių medžiagų (humuso) balansą. Remiantis šiuo metu galiojančiu Taisyklių punktu, maisto medžiagų balansui dirvožemyje palaikyti gali būti pasirenkamos šios organinių trąšų rūšys – tirštas, pusiau skystas ir skystas mėšlas bei srutos, kompostas, granuliuotas mėšlas, sapropelis. Tirštas, pusiau skystas ir skystas mėšlas, srutos bei kompostas pagaminamos/sukaupiamos pačių ūkininkų ūkiuose, o granuliuotas mėšlas bei sparopelis yra organinės trąšos, kurios tiekiamos į rinką remiantis Taisyklių 123-124 punktų reikalavimais (išimtiniais atvejais mėšlo kompostas gali būti sugranuliuojamas pačių ūkininkų ūkiuose arba pagaminamos komposto arbatos, ar naudojamas ūkininko ūkio valdoje esančio vandens telkinio sapropelis).

Vadovaujantis Projekto 124 punktu, Žemės ūkio ministerija siūlo nelogišką reikalavimą – ūkininkas, norėdamas atitikti Projekto 38 punkto reikalavimą, privalės kreiptis į VATŽŪM, kad ji išduotų ūkininkui tinkamumo naudoti jo ūkyje pagaminto mėšlo, srutų, komposto patvirtinimą bei įrašytų jį ir jo ūkio trąšų pavadinimus VATŽŪM svetainėje, kaip numatyta Taisyklių 124 punkte – <…išduoda ūkio subjektui (platintojui) trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia VATŽŪM interneto svetainėje adresu http://www.vatzum.lt.>.

Šio pakeitimo pagrindu daugiau kaip 1000 ūkio subjektų turėtų registruotis, patvirtinti ir vadovautis keičiamu Projekto 124 punktu. Todėl manome, kad ūkininko ūkyje sukaupiamas organines trąšas turėtų būti leidžiama naudoti be jokios registracijos VATŽŪM, taip pat galėtų būti naudojamos ir kitos komerciškai įsigytos organinės kilmės trąšos, patvirtintos pagal Taisyklių 124 punkto reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome koreguoti Projekto 38 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: „38. Šių taisyklių 37 punkte nurodyti augalai gali būti neauginami tuose sertifikavimo įstaigos kontroliuojamuose laukuose, kurie bent vieną kartą per penkerius metus buvo tręšiami organinėmis trąšomis (tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis, kompostu, granuliuotu mėšlu ir (arba) kurias Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kaip nurodyta šių taisyklių 124 punkte, yra patvirtinusi kaip tinkama naudoti ekologinėje gamyboje bei yra paskelbusi interneto svetainėje adresu http://www.vatzum.lt informaciją apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės kiekinę sudėtį). Bendras minimalus į dirvožemį įterpiamų organinių trąšų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 170 kg/ha per penkerius metus skaičiuojant azoto kiekį.“;

2. Projekto 441 punkto antrojoje pastraipoje siūloma įtvirtinti, kad sertifikavimo įstaiga, vertindama, ar derliaus nebuvimui arba jo nenuėmimui turėjo įtakos meteorologiniai ar hidrologiniai reiškiniai, kompleksiškai vertintų ir papildomus veiksnius (panaudotos sėklos normą, derlingumą, auginimo trukmę, augalų tankį ar kt.). Nustačiusi, kad derliui įtakos turėjo ne nenugalima jėga ar išimtinės aplinkybės, susijusios su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, sertifikavimo įstaiga turėtų teisę laukus sertifikuojant įvardyti ne kaip pasėlius, o šių Taisyklių 44 punkte nurodytomis frazėmis.

Siūloma punkto formuluotė yra nepakankamai aiški. Numatoma, kad sertifikavimo įstaiga turėtų „kompleksiškai įvertinti papildomus veiksnius“, tačiau kyla abejonių dėl sertifikavimo įstaigos įgaliojimų tikrinti technologinius augalų auginimo elementus, kurie nėra įteisinti nei 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 reglamento, nei Taisyklių reikalavimuose. Pvz.: „panaudotos sėklos norma“, „derlingumas” (remiantis Taisyklių reikalavimais vertinamas tik minimalus derlingumas), “auginimo trukmė“. Be to, Taisyklėse iš vis neapibrėžtas terminas „kompleksinis įvertinimas”, taip pat neaišku kokie dar galimi kompleksinio įvertinimo papildomi veiksniai, nes pateikiamas sąrašas nėra baigtinis. Įvertinus pateiktus pastebėjimus, siūlome tobulinti šį Projekto punktą;

3. Projekto 45.2 punkte pateikiami laukams, išskyrus naudojamus ekologinei bitininkystei, taikomi augalų vidutinio tankio reikalavimai, kuriuos atitikus gali būti suteikiamas pereinamojo laikotarpio arba ekologinės gamybos statusas. Projekto aiškinamajame rašte numatoma, kad javų kategorijos augalams nebūtų taikomas augalų tankumo kontrolės kriterijus, o kitos augalų kategorijos patenka į rizikos grupę dėl galimų piktnaudžiavimo atvejų, todėl išlieka reglamentuojamas ir tankis, ir minimalus derlius.

Siūlome atsisakyti augalų tankio ne tik javams, bet ir kitiems Taisyklių 45.2 punkte pateiktiems augalams bei augalų rūšims. Taisyklės neturi tapti augalų auginimo technologijų leidiniu, kuriame nurodoma kokiais atstumais ir tankumu sodinti. Manome, kad piktnaudžiavimo atvejams spręsti, pakaktų patvirtinti VšĮ Ekoagros vidiniuose dokumentuose rekomendacinio pobūdžio normatyvinius dokumentus, kuriais remiantis ūkiai būtų atrenkamai papildomoms patikroms ir vertinami apeliacinėse ar kitose sudarytose komisijose, aiškinantis ūkininko pasirinktus augalų auginimo technologinius sprendimus. Taip pat pažymėtina, kad pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintas (NKP) daržoves, vaisius bei uogas sertifikuojamiems ūkio subjektams augalų tankumo reikalavimas ir sankcijos dėl šios neatitikties nėra taikomos, taip pat augalų tankumo reikalavimai nėra taikomi tiesioginėms išmokoms, susietai paramai gauti bei dalyvaujant kitose Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 m. priemonėse;

4. Pažymime, kad Taisyklių 124 punktas privalomai turi būti taikomas tik komercinėms į rinką tiekiamoms ir parduodamoms trąšoms ir dirvos gerinimo priemonėms su privaloma kiekine sudėtimi nurodyta visiems ūkio subjektams suvienodinta dimensija – mg/kg arba mg/l. Kaip numatyta Taisyklių 123 punkte, ūkio subjektai, tiekiantys rinkai trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ir norintys gauti VATŽŪM patvirtinimą, kad trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, turi pateikti atitinkamus dokumentus, todėl Taisyklių 124 punktu privalo vadovautis tik trąšų į rinką tiekėjai.

Taip pat pažymime, kad kompostas, granuliuotas ar kitos konsistencijos produktas pagamintas iš mėšlo bei sapropelis – jei jie yra komerciniai produktai ir tiekiami į rinką pardavimui, privalo turėti kiekinę sudėtį nurodytą etiketėje.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlome koreguoti Projekto 124 punktą ir išdėstyti jį sekančiai: „124. VATŽŪM patikrina, ar trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės atitinka šių taisyklių, reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir reglamento (EB) Nr. 889/2008 reikalavimus. Jeigu nusprendžiama, kad šios trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti, VATŽŪM išduoda trąšas tiekiantiems ir platinantiems ūkio subjektams trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia VATŽŪM interneto svetainėje adresu http://www.vatzum.lt. Taip pat VATŽŪM skelbia informaciją apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės kiekinę sudėtį nurodytą mg/kg ar mg/l.

Dėl dirvožemio gerinimo priemonių, sudarytų tik iš mikroorganizmų be jokių pridėtinių medžiagų, VATŽŪM patvirtinimų neišduoda ir informacijos apie šias dirvožemio gerinimo priemones VATŽŪM interneto svetainėje neskelbia”.