ŽŪR prezidiumas aptarė veiklos aktualijas

Lapkričio 16 d. posėdžiavęs Žemės ūkio rūmų prezidiumas aptarė vidinės ir išorinės organizacijos komunikacijos, Rūmų narių atsakingo atstovavimo ir bendradarbiavimo svarbą, BŽŪP reformos gaires.

Efektyvi komunikacija organizacijoje yra vienas svarbiausių organizacijos sėkmingo funkcionavimo elementų, užtikrinančių sklandžią veiklą, kuriančią darnius organizacijos tarpusavio santykius.

Svarbu, kad visos Žemės ūkio rūmų organizacijos aktyviai įsitrauktų į šį procesą, bendradarbiautų tarpusavyje priimant strateginius sprendimus, kurie užtikrins organizacijos prisitaikymą prie aplinkos grėsmių ir teikiamų galimybių.

Deterministinis požiūris nagrinėjant strateginių sprendimų priėmimą organizacijos išorinės aplinkos ir vidinio potencialo kontekste, prezidiumo nariams leido pagrįsti pasirinktą sprendimo priėmimo modelį aplinkos dinamiškumo ir kompleksiškumo bei vidinio potencialo atžvilgiu.

Prezidiumo nariai aptarė š.m. lapkričio 14 d. iš Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos gautą raštą, pasirašytą generalinio direktoriaus Jono Sviderskio, kuriame prašoma pastarąjį išbraukti iš Žemės ūkio rūmų prezidiumo narių sąrašo. Taip pat prezidiume buvo aptartas Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko š. m. lapkričio 13 d. Jono Talmanto pasirašytas raštas, kuriame pareiškiamas pasitraukimas iš Žemės ūkio rūmų valdymo organų.

Prezidiumo nariai priėmė sprendimą kreiptis į Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos ir Lietuvos ūkininkų sąjungos organizacijų valdymo organus bei narius su prašymu, jog pastarosios deleguotų savo atstovus dalyvauti Žemės ūkio rūmų veikloje. Prezidiumo nariai pažymėjo, jog tiek Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, tiek  ir Lietuvos ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas Žemės ūkio rūmų veikloje yra labai svarbus, siekiant užtikrinti kokybišką ir dalykinį bendravimą ir dalyvavimą bendrame sprendimų priėmime.

Prezidiumo nariai Adolfas Jasinevičius, Algis Baravykas, Antanas Šležas pabrėžė, jog Žemės ūkio rūmai – svarbiausia ir įtakingiausia žemdirbiams ir kaimo gyventojams atstovaujanti institucija ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Organizacija yra Trišalės tarybos narė, į jos nuomonę įsiklauso valdžios institucijos, priimdamos sprendimus žemės ūkio, kaimo plėtros, švietimo ir kt. klausimais, todėl visi Rūmų nariai turi būti aktyvūs ir atsakingai atstovauti ne tik savo organizacijos, bet viso žemės ūkio sektoriaus interesams.

Žemės ūkio rūmų prezidiumo nariai diskutavo apie pirminę Europos Parlamento nuomonę dėl  ES biudžeto.  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas rengia nuomonę Biudžeto komitetui ir dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020-ųjų metų. Tai vienas pirmųjų dokumentų, kuriame pradedamos formuluoti BŽŪP reformos gairės.

Posėdyje dalyvavo Žemės ūkio rūmų prezidiumo nariai: Zofija Cironkienė, Edvardas Gedgaudas, Česlovas Tallat-Kelpša, Antanas Šležas, Adolfas Jasinevičius, Algis Baravykas, Sigitas Dimaitis.