ŽŪR rezoliucija DĖL SAUSROS/ŠALNOS PADARINIŲ

Žemės ūkio rūmų Taryba 2019 m. gegužės mėn. 24 d. vykusiame posėdyje nagrinėjo klausimą dėl šių metų sausros ir šalnos padarinių.

Sudėtingos šių metų pavasario meteorologinės sąlygos turėjo neigiamos įtakos tiek gyvulininkystės, tiek ir augalininkystės sektoriams.

Žemės ūkio rūmų Taryba, atsižvelgdama į sudėtingas šių metų pavasario meteorologines sąlygas, nutarė:

• Paraginti ūkininkus ir žemės ūkio įmones, nukentėjusius nuo šių metų pavasario sausros bei šalnų:

– nedelsiant kreiptis į Savivaldybių žemės ūkio skyrius, kad kiekvieno žemės ūkio subjekto atveju būtų užfiksuotas atskiras įvykis bei tiesiogiai patirta žala;

– informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA), VšĮ Ekoagros, bankus ir kredito įstaigas, sutartinius partnerius bei kitus kreditorius apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausančių nuo jų valios kliūčių.

Kreiptis į Žemės ūkio ministrą, prašant:

  • įvertinti šių metų pavasario sausros ir šalnų padarinius šių metų derliui bei suteikti paramą nukentėjusiems ūkiams, kad būtų palaikomas jų gyvybingumas;
  • inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad būtų galima pavasarinę sausrą skelbti ekstremaliu įvykiu;
  • parengti vieningą žemės ūkio nuostolių nustatymo metodiką;
  • paankstinti priemonių („Natura 2000“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų – „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ ir „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“) įgyvendinimo taisyklėse nustatytus šienavimo terminus, kad gautą pašarą būtų galima panaudoti gyvulių šėrimui.

• Kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos bei VšĮ Ekoagros, bankus bei kredito įstaigas, derliaus supirkimo įmones ir prašyti žemės ūkio subjektams dėl sudėtingų meteorologinių sąlygų negalintiems vykdyti įsipareigojimų netaikyti sankcijų, baudų, neskaičiuoti delspinigių bei esant reikalui ir galimybėms įsipareigojimų vykdymą perkelti į kitus metus.

*****

KĄ TURI ŽINOTI ŪKININKAUJANTIEJI?

1. Būtina fiksuoti įvykį savivaldybėje. Žemės ūkio subjektai, jeigu jų sodai, uogynai ar kiti augalai nukentėjo nuo šalnų ar nuo meteorologinių sausrų, turi raštu kreiptis į savivaldybėse sudarytas  komisijas dėl sausrų ar šalnų poveikio fiksavimo, įvertindami nukentėjusių augalų plotus, ir patikrinimo akto surašymo.

2. Dėl sutartinių įsipareigojimų galimo neįvykdymo informuoti sutarties kitą šalį.

 2.1. Žemės ūkio subjektai, dėl susidariusių aplinkybių negalintys įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartis (bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams), pirmiausia turi kreiptis į kitą sutarties šalį ir pranešti apie aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui.    

2.2. Tuo atveju, jeigu nepavyksta susitarti dėl sutartyse numatytų sąlygų pakeitimo, turi kreiptis į Prekybos, pramonės ir amatų rūmus dėl pažymos, patvirtinančios nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes (pagrindiniai reikalavimai pridedami). Kiekviena sutartis nagrinėjama individualiai, būtina pateikti savivaldybės pažymą ir LHMT pažymą (LHMT kontaktai pažymoms apie buvusias orų sąlygas – http://www.meteo.lt/lt/kontaktai).

3. Jeigu savivaldybėje paskelbta ekstremalioji padėtis, tada ūkininkui savivaldybės pažyma, kuria patvirtinamas faktas apie meteorologinio reiškinio padarytą žalą ūkio lygmenyje, kontroliuojančioms  institucijoms (pvz., NMA, EKOAGROS ir kt.) NEREIKALINGA.

Svarbu žinoti, kad jeigu savivaldybėje  nepaskelbta ekstremalioji padėtis, tada ir kontroliuojančioms institucijoms reikalinga savivaldybės pažyma, patvirtinanti pavojingo reiškinio – meteorologinės sausros – padarytos žalos faktą ūkio lygmeniu.