ŽŪR tarybos priimtos rezoliucijos ir nutarimas

Rugsėjo 18 d. aktyviai dirbusi Žemės ūkio rūmų Taryba priėmė 3 rezoliucijas: dėl priemonių ir pagalbos nukentėjusiems nuo liūčių žemdirbiams; dėl paramos smulkiems ūkiams ir dėl funkcijų žemdirbių savivaldai delegavimo. Taip pat Taryba priėmė nutarimą suteikti konsultacijas ir teisinę pagalbą žemdirbių atstovavimui, kilus teisminiams ginčams dėl įsipareigojimų nevykdymo.

ŽŪR REZOLIUCIJA – DĖL PRIEMONIŲ IR PAGALBOS NUKELTĖJUSIEMS NUO LIŪČIŲ ŽEMDIRBIAMS

Dėl šių metų liūčių padarinių, dėl kurių žemdirbiai negali laiku įvykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, į Žemės ūkio rūmus kreipėsi Rokiškio, Širvintų, Ignalinos, Švenčionių, Šalčininkų, Akmenės, Anykščių, Kupiškio, Ukmergės, Molėtų, Radviliškio ir Raseinių rajonų savivaldybės, žemdirbių organizacijos ir atskiri žemdirbiai.

Kaip matyti iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. rugpjūčio mėnesio pateiktos apžvalgos (http://www.meteo.lt/2017-Rugpjutis), atskiruose rajonuose užfiksuotas kritulių kiekis net 3,5 karto didesnis už įprastą daugiametį. Dėl perteklinės drėgmės dirvose kiekio, minėtų rajonų žemdirbiai negali nuimti derliaus ir vykdyti rudens sėjos darbų. Pažymėtina, kad atskiruose rajonuose nenuimta 30 – 60 proc. derliaus, o be to grūdų kokybė tik III, IV klasės, maistinių grūdų beveik nėra.

Žemdirbiai nuogąstauja, kad ne tik negaus planuotų pajamų ir atitinkamai nepajėgs įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų bankams, produkcijos supirkėjams, kreditoriams, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), bet gali ir bankrutuoti.

LR Civilinio kodekso 6.212 str. 1 d. numato: „Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui…”. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 ,,Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo išvardinti įvykiai, galintys tapti nenugalima jėga, tačiau tarp jų nepaminėtas meteorologinių reiškinių (liūčių, šalnų, krušos, šalčio, sausros) poveikis. Neįteisintas kaip nenugalima jėga, kurios negalima nei numatyti, nei išvengti, nei nugalėti, meteorologinių reiškinių poveikis (turintis tiesioginę įtaką augalininkystės produkcijai išauginti) apsunkina žemdirbių padėtį įrodinėjant, kad dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių negali vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Šiai dienai savivaldybės lygio ekstremalią situaciją yra paskelbusios Širvintų ir Rokiškio rajonų savivaldybės.

2017 m. rugsėjo 18 d Žemės ūkio rūmų Taryba svarstė, kokių priemonių reikia imtis, siekiant padėti žemdirbiams esamoje situacijoje ir nutarė:

  1. Rekomenduoti žemės ūkio subjektams (ūkininkams, bendrovėms, kooperatyvams ir kt.) nedelsiant raštu informuoti bankus ir kredito įstaigas, NMA, sutartinius partnerius bei kitus kreditorius apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimų dėl nuo jų nepriklausančių kliūčių. Raštiškas pranešimas bus pagrindas pradėti derybas dėl atleidimo nuo netesybų ar delspinigių mokėjimo bei įsipareigojimų (pagal situaciją ir galimybes) vykdymo perkėlimo į kitus metus. Žemės ūkio veiklos subjekto pareiga – surinkti bei pateikti įrodymus, kad jis realiai negali įvykdyti įsipareigojimų dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (fotonuotraukos, filmuota medžiaga, komisijos aktas, specialistų ir ekspertų išvados ir pan.);
  2. Siūlyti rajonuose veikiančioms žemdirbių savivaldos organizacijoms, Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatoriams, o jiems nesant – žemdirbių iniciatyvinėms grupėms, dėl susidariusios padėties operatyviai kreiptis į rajono savivaldybės administraciją, kad būtų centralizuotai užsakyta ir žemdirbiams pateikta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažyma apie hidrometeorologines sąlygas šių metų rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais;
  3. Žemės ūkio rūmų Taryba kreipiasi į rajonų savivaldybių administraciją ir siūlo dėl esamų sąlygų paskelbti savivaldybės lygio ekstremalią situaciją;
  4. Žemės ūkio rūmų Taryba siūlo nukentėjusių nuo liūčių savivaldybių Taryboms kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę prašant didžiojoje Lietuvos teritorijos dalyje susiklosčiusias gamtines – hidrometeorologines sąlygas, lėmusias žalą žemės ūkio produkcijai ir veiklai, pripažinti tinkamu ekstremaliosios situacijos paskelbimo kriterijumi;
  5. Žemės ūkio rūmų Taryba prašo Žemės ūkio ministerijos skubos, tvarka, inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad žemės ūkio augalininkystės produkcijos augintojams nenugalima jėga būtų pripažinti pavojingi, ekstremalūs, žemės ūkio augalams pavojingi meteorologiniai reiškiniai, nuo kurių nėra galimybės apsidrausti draudimo bendrovėse, taip pat ekstremalių įvykių kriterijumi būtų nustatyti ekonominiai nuostoliai, patirti dėl tokių meteorologinių reiškinių.

REZOLIUCIJA

ŽŪR REZOLIUCIJA – DĖL PARAMOS SMULKIEMS ŪKIAMS

Žemės ūkio rūmų nariai suprasdami, kad nuo smulkių ir vidutinių ūkių priklauso kaimo socialinė būklė, demografinė situacija, emigracija, kaimo gyvybingumas, reikalinga imtis konkrečių priemonių, labiau atitinkančių smulkių ir vidutinių ūkių specifiką, šių ūkių padėčiai gerinti. Siekiant didinti smulkių ūkių, kurių valdos ekonominis dydis (toliau – VED) yra iki 8000 Eur, ekonominį pajėgumą bei saugant kaimo gyvybingumą, Taryba kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją su prašymu, kad 2018-2020 metams būtų papildomai skirta 30 mln. Eur Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama smulkiems ūkiams“.

Siekiant, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ paramai gauti galėtų kreiptis daugiau smuklių žemės ūkio subjektų, Taryba prašo pakoreguoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 3D-247 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2017 metų, patvirtinimo“, kad tinkamais pareiškėjais būtų laikomi žemės ūkio subjektai, kurių VED yra nuo 2 000 Eur iki 12 000 Eur.

REZOLIUCIJA

ŽŪR NUTARIMAS – DĖL TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŽEMDIRBIAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO LIŪČIŲ

Žemės ūkio rūmų Taryba priėmė nutarimą suteikti konsultacijas ir teisinę pagalbą žemdirbių atstovavimui, kilus teisminiams ginčams dėl įsipareigojimų nevykdymo.

NUTARIMAS

ŽŪR REZOLIUCIJA – DĖL FUNKCIJŲ ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDAI DELEGAVIMO

Žemės ūkio rūmų Tarybos nariai siūlo Žemės ūkio ministerijos vadovybei, vykdant Ministerijos valdymo pertvarką, iki šių metų gruodžio pabaigos nuspręsti dėl jai nebūdingų funkcijų delegavimo žemdirbių savivaldai.

REZOLIUCIJA