2018 m. LR ŽŪR administracijos darbo apžvalga


Balandžio 25 d. vykusiame Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) Tarybos posėdyje buvo pateikta LR ŽŪR administracijos darbo veiklos ataskaita už 2018 metus, kurią pristatė direktorius Sigitas Dimaitis.

LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis pažymėjo, kad visi užsibrėžti 2018-ųjų metų tikslai ir uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti. Nors Rūmuose dirba tik 71 darbuotojas: 41 centre (Kaune) ir 30 atskiruose rajonuose ir savivaldybėse: Akmenės, Alytaus, Biržų, Ignalinos, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Pagėgių sav., Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Raseinių, Rietavo sav., Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Šilalės, Širvintų,Telšių, Trakų, Ukmergės, Vilkaviškio r., darbo apimtys ir pasiekti rezultatai tikrai įspūdingi.

LR ŽŪR darbuotojai sėkmingai pasiekė rezultatų komunikuodami tarpusavyje ir bendradarbiaudami su LR ŽŪR nariais, kokybiškai ir laiku atlikdami darbus, dalindamiesi informacija su žemdirbiais ir kaimo gyventojais ir atlikdami monitoringą bei palaikydami grįžtamąjį ryšį.

„Dėkoju visiems Rūmų darbuotojams už susiklausymą ir bendrą darbą. Per dideles darbų apimtis ir vis į priekį kosminiu greičiu lekiantį laiką atrodo nėra kada dairytis atgal, tačiau tai daryti būtina, kad galėtume pažvelgti kas nuveikta ir kiek pasiekta. Tai daryti būtina ir todėl, kad padėkoti žmonėms, kurie savo nenuilstamu, sąžiningu ir pasišventusiu darbu ne tik įvykdė 2018-ųjų darbų planus, bet juos ir viršijo. Džiaugiuosi Rūmų konsultantų kompetencija, darbuotojų iniciatyvomis, Savivaldos organizatorių aktyviu darbu atskiruose rajonuose“ – kalbėjo direktorius Sigitas Dimaitis.

ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ KONSULTAVIMO PROGRAMA „PARAMA ŽEMDIRBIŲ KONSULTAVIMUI“

2018-aisiais Rūmai įgyvendino Konsultavimo programą, kuri finansuojama per Žemės ūkio ministeriją.

Įgyvendinant programą 36 rajonuose buvo organizuoti 69 seminarai, pagal 3 sritis: gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas, kooperacijos plėtra žemės ūkyje ir žemės ūkio verslo planavimas bei veiklos teisiniai klausimai. Pagal šias 3 sritis Rūmų konsultantai parengė medžiagą ir vedė seminarus pagal 15 temų: Aplinkosauginiai reikalavimai ir agrarinės aplinkosaugos programos; Ekologiškų, išskirtinės kokybės ir biodinaminės produkcijos gamybos reikalavimai ir kooperacijos perspektyvos; Bioskaidžių atliekų tvarkymas ir komposto gamyba; Grūdų ūkio konkurencingumą lemiantys veiksniai; Inovacijos augalininkystėje; Gyvulininkystės verslo aktualijos; Išskirtinės kokybės produktų gamyba; Vaisinių – uoginių augalų auginimas; Bičių laikymo aktualijos; Žemės apželdinimas mišku, kooperacijos nauda miškininkystėje; Verslo kūrimas ir plėtra kaime: pasinaudojimo ES parama galimybės; Verslo kūrimas kaime; ES parama verslui kaime; Žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai.

Šiuose seminaruose dalyvavo 1 118 ūkininkų/ žemės ūkio veiklos subjektų. Atsižvelgiant į interesantų pageidavimus, pagal minėtas konsultavimo sritis ir temas buvo  suteiktos  individualios konsultacijos 908 asmenims, konsultavimo valandų skaičius – 4 540.

Visiems seminarų dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS FORMAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PROGRAMOS PRIEMONĖ „ŽEMDIRBIŲ SAVIVALDOS STIPRINIMAS“

2018-aisiais metais įgyvendinant Žemdirbių savivaldos stiprinimo programą buvo suorganizuota 315 renginių atskiruose rajonuose žemdirbiams, kaimo gyventojams ir jaunimui aktualiais klausimais, kooperacijos naudos ir plėtros galimybių priemonių pristatymui ir gerosios patirties perdavimui, ES paramos kaimui ir žemės ūkio bei miškininkystės sektoriui pasinaudojimo galimybių klausimais. Žemdirbių savivaldos stiprinimo programoje dalyvavo 9 764 žemdirbiai ir kaimo gyventojai.

ATESTAVIMAS ŽALIAJAM DIPLOMUI ĮGYTI ARBA PERATESTAVIMAS

2018 m. buvo atestuota 12 ūkių, kurie įgijo Žaliuosius diplomus. Žaliasis diplomas  – tinkamą žemės ūkio veiklos subjekto profesinį pasirengimą ir kvalifikaciją liudijantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytos formos dokumentas, kuriuo suteikiama teisė dalyvauti žemės ūkio srities švietimo ir profesinio praktinio mokymo veikloje.

Žaliojo diplomo atestavimo komisijoje, be LR ŽŪR specialistų, dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų auginimo technologijų instituto doc. dr. Saulius Tušas, Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė, Žemės ūkio ministerijos ir Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro atstovai.

2018 m. buvo 23 žemės ūkio veiklos subjektai, kurie turi galiojančius Žaliuosius diplomus. Iš jų viena uždara akcinė bendrovė, viena žemės ūkio bendrovė bei vienas praktinio mokymo ir bandymų centras. Mišria žemės ūkio veikla užsiima 7 ūkiai, 9 ūkiai specializuojasi gyvulininkystėje (iš jų 5 pieno ūkiai), 4 ūkiai augalininkystėje bei po 1 ūkį uogininkystėje, sodininkystėje ir bitininkystėje. 6 ūkiai sertifikavę ekologinę žemės ūkio gamybą. Informaciją apie Žaliuosius diplomus galite rasti adresu: https://www.zur.lt/lt/zaliasis-diplomas-ir-praktikos-vietos/.

Pagrindiniai motyvai, kuriuos nurodo žemės ūkio veiklos subjektai norintys atestuotis arba persiatestuoti Žaliam diplomui: vykdyti šviečiamąją veiklą, dalyvauti inovaciniuose projektuose, vykdyti mokslinius parodomuosius bandymus, dalintis gerąja patirtimi.

Pagal Žaliųjų diplomų savininkų pateiktus duomenis per 2018 m. laikotarpį praktiką atliko 4  studentai: VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centro, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos ir Aleksandro Stulginskio universiteto. Taip pat 7 studentų grupės iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos ir 2 grupės studentų iš Kauno kolegijos, atliekantys profesinę ir technologinę praktiką, vyko į UAB „Šeduvos avininkystę“, kur susipažino su biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srities taikomaisiais moksliniais tyrimais.

Pagal Žaliųjų diplomų savininkų pateiktus duomenis per 2018 m. jų ūkiuose vyko 9 lauko dienos ir seminarai įvairiomis temomis, kuriuos organizavo UAB „Šeduvos avininkystė“, UAB „Baltic agro“, programos „Leader“ ir žemdirbių metodikos centras, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas bei Aleksandro Stulginskio universitetas.

Su Žaliojo diplomo savininkais bendradarbiaujama per LR ŽŪR Savivaldos organizatorius rajonuose ir viešinama geroji ūkių patirtis, kviečiant praktikantus atlikti praktiką. Informacija siunčiama į profesinio mokymo institucijas (53 mokymo įstaigoms), Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetą, Kauno kolegijos Technologijų fakultetą, Aleksandro Stulginskio universitetą, LSMU Veterinarijos akademiją, profesinio mokymo institucijoms.

Žaliojo diplomo savininkams siunčiama informacija (el. paštu) apie žemės ūkio specialistų kvalifikacijas (kokiose mokyklose, kokių specialybių mokiniai galėtų atlikti praktiką, ar įsidarbinti ūkyje), motyvuojant ūkininkus bendradarbiauti su mokymo institucijomis tiesiogiai ir priimti darbuotojus pas save į ūkius / žemės ūkio įmones. Taip pat atsižvelgiant į ūkininkų užimtumą ir galimybes, jie kviečiami dalyvauti baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų komisijos darbe.

Atlikta Žaliojo diplomo savininkų apklausa

Atlikus 2018 m. Žaliojo diplomo savininkų apklausą, padarytos išvados ir pastebėjimai:

• Nėra mokinių ir studentų praktinio mokymo sistemos ir prievolės atlikti praktiką pagal specialybę akredituotose praktinio mokymo vietose (ūkiuose, įmonėse, taikančiuose pažangiausias praktikas, gebančiuose perteikti teorijos ir praktikos žinias ir naujoves).

• Žaliojo diplomo savininkai neturi motyvacijos priimti į praktikas mokinių/studentų, nes patiriami laiko ir žmogiškieji ištekliai nėra kompensuojami (kompensacija galėtų būti numatyta skiriant papildomus balus dalyvaujant projektinėje veikloje, pirmumas gaunant TI, būtų tikslinga taikyti mokestines lengvatas ir kt.).

• Žaliojo diplomo savininkai nėra supažindinami su mokinių/studentų mokymo programomis, todėl atvykus į praktiką darbdaviui sunku prisitaikyti prie praktikanto turimų, įgytų teorijos žinių. Dažniausiai šios žinios būna pasenusios ir skiriasi nuo realiame ūkyje/įmonėje taikomų technologijų ar pan.

KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

2018-aisiais Žemės ūkio rūmai vertino profesinio mokymo institucijose žemės ūkio sektoriaus pirminio profesinio mokymo specialistų įgytas kompetencijas. 2018 m. įvertintos 879 žemdirbiškų ir kaimui reikalingų profesijų mokinių kompetencijos. Bendradarbiaujant su visuose šalies rajonuose dirbančiomis mokymo institucijomis, buvo įvertintos įgytos kompetencijos pagal 14 mokymo programų: Žirgininkystės verslo darbuotojo, Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, Ekologinio ūkio darbininko, Kaimo verslų darbuotojo, Technikos šaltkalvio remontininko, Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo, Gyvūnų prižiūrėtojo, Melioracijos darbuotojo, Smulkiojo verslo organizatoriaus, Kaimo verslų paslaugų teikėjo, Miško darbininko, Kaimo turizmo organizatoriaus, Agroserviso darbuotojo. Minėtų specialybių darbininkus 2018 m. rengė Alantos technologijos ir verslo mokykla , Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Joniškio žemės ūkio mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kelmės profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Panevėžio M.  Rimkevičaitės technologinė mokykla, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Šilutės žemės ūkio mokykla, Švenčionių profesinio rengimo centras, Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla.

Į kompetencijų vertinimo darbą įtraukiami darbdaviai: ūkininkai, kaimo verslininkai, amatininkai, žemės ūkio technikos įmonių atstovai, Žaliojo diplomo savininkai.

DĖMESYS KOOPERACIJAI

Ypatingą dėmesį Žemės ūkio rūmai 2018-aisiais skyrė kooperacijai: buvo teikta metodinė ir teisinė pagalba jau veikiantiems kooperatyvų nariams bei valdymo organų atstovams bei konsultuoti naujai ketinantys steigtis kooperatyvų atstovai. 

Daug dėmesio skirta kooperatyvų narių mokymams pačiomis įvairiausiomis formomis: mokymai, seminarai, išvykos į kooperatyvus ir individualios konsultacijos.

Drauge su LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija  „Gerosios kooperacijos patirties sklaida“, kurioje pranešimus skaitė Klaipėdos universiteto. Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai, kooperatyvų vadovai, patirtimi dalinosi kolegos iš Latvijos.

ATSTOVAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOSE TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE

LR Žemės ūkio rūmai nuo 2005 metų yra skėtinės Europos Sąjungos ūkininkų bei žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos COPA-COGECA nariai. Šiuo metu COPA-COGECA veikloje dalyvauja 17 LR Žemės ūkio rūmų ekspertų.

LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus darbuotojai bei kiti ekspertai 2018 m. aktyviai dalyvavo LR ŽŪR tarptautinėje veikloje bei atstovavo Lietuvos žemdirbių interesams tarptautinėje organizacijoje COPA-COGECA.

Informacija apie planuojamus COPA-COGECA renginius buvo nuolat stebima. Nustačius poreikį dalyvauti tam tikruose svarbiausiuose ir aktualiausiuose renginiuose, Tarptautinio skyriaus darbuotojai registravo LR ŽŪR ekspertus dalyvauti posėdžiuose bei užtikrino sklandų komandiruočių organizavimą (analizavo kelionių organizatorių pateiktus komercinius pasiūlymus skrydžių bilietams bei viešbučiams bei užsakinėjo juos palankiausiomis kainomis ir sąlygomis), rengė kiekvienam ekspertui posėdžiams reikalingą informaciją, ją sistemino ir vertė į lietuvių kalbą.

COPA-COGECA pateikiama informacija, susijusi su įvairiais žemės ūkio sektoriais, buvo analizuojama, verčiama į lietuvių kalbą ir talpinama LR ŽŪR interneto svetainėje, platinama tas sritis kuruojantiems LR ŽŪR darbuotojams bei LR ŽŪR nariams-organizacijoms. COPA-COGECA buvo teikiama informacija apie Lietuvos žemės ūkio ir įvairių sektorių padėtį.

INICIJUOTOS KONFERENCIJOS IR MOKYMAI

2018 m. kovo 23 d. LR ŽŪR organizavo konferenciją apie inovacijas grūdininkystės ūkiuose.

Bendradarbiaujant su LR ŽŪR nariais ir siekiant pagerinti pieno kokybę pieno ūkiuose buvo organizuota 14 Informacinių – mokomųjų seminarų atskiruose rajonuose „Veiksniai, lemiantys pieno kokybę“, kuriuose dalyvavo per 500 ūkininkų – pieno gamintojų.

2018 m. gegužės 23 d. organizuota diskusija Seime „Darbuotojai žemės ūkiui ir kaimui“, kurioje dalyvavo LR ŽŪR nariai –  darbdaviai, Švietimo ir mokslo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, LSMU Veterinarijos akademijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, kolegijų ir profesinio mokymo institucijų atstovai.

2018 m. rugsėjo 19-20 d. buvo organizuoti LR ŽŪR darbuotojų vidiniai mokymai ir išvykos į Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narių – UAB „Du medu“ bei Lietuvos vidutinių pieno ūkių narių Požėrų ūkį, siekiant praktiškai susipažinti su trumposios maisto grandinės privalumais ir ekonominiu naudingumu.  

Per 2018 m. organizuotos  9 išvykos į ūkius – edukacinės programos vaikams „Atrask save kaime“, kuriose dalyvavo per 300 vaikų iš Kauno, Vilniaus, Elektrėnų, Kaišiadorių.

INICIATYVOS

Iniciatyva „Auginu Lietuvai!“

LR ŽŪR iniciatyva „Auginu Lietuvai!“, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti padovanoti ir įrengti 54 šiltnamiai ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Už iniciatyvą LR ŽŪR apdovanoti padėkos raštu ir organizuota paroda LR Seime.  

Iniciatyvos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi žemės ūkiu, verslo ir karjeros galimybėmis bei įvairiomis ūkininkavimo alternatyvomis, skatinti užimtumą bei stiprinti motyvaciją. Šiam tikslui pasiekti reikšmingu tampa realių pavyzdžių pateikimas, kaip galima sėkmingai sukurti verslą žemės ūkyje, kodėl yra patrauklu gyventi ir dirbti kaime tarp savo bendruomenės narių ir kaip gali maloniai džiuginti pasiekti darbo rezultatai.

Šiltnamius laimėjo: Akmenės r. paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys, Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė”, Alytaus r. bendruomeniniai vaikų globos namai, BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas, Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”, Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė” skyrius „Šilelis”, Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“, Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos Plikiškių skyrius-daugiafunkcis centras, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas”, Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė”, Kauno lopšelis-darželis „Žilvitis“, Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis „Riešutėlis”, Kazlų Rūdos „Elmos” mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis  „Dobiliukas”, Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelis-darželis, Kupiškio lopšelis-darželis „Saulutė”, Kupiškio r. Subačiaus lopšelis-darželis, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis”, Lazdijų r. Socialinės globos centras „Židinys“, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė”, Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, Molėtų lopšelis-darželis „Saulutė”, Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis”, Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė”, Panevėžio r. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis”, Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis, Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė”, Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namai, Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis”, Plungės r. Alsėdžių lopšelis-darželis, Prienų r. Jiezno vaikų globos namai, Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis, Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė”, Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis”, Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis“, Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“, Šalčininkų r. Jančiūnų universalus daugiafunkcinis centras, Šiaulių lopšelis-darželis „Coliukė”, Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis”, Šilalės r. Pajūrio vaikų globos namai, Širvintų lopšelis-darželis „Boružėlė”, Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis”, Tauragės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”, Telšių r. Buožėnų mokykla-darželis, Utenos lopšelis-darželis „Voveraitė”, Vilkaviškio lopšelis-darželis „Eglutė”, Vilkaviškio lopšelis-darželis „Pasaka“, Vilniaus Baltupių darželis, Vilniaus lopšelis-darželis „Giraitė“, Vilniaus r. Pagirių darželis „Pelėdžiukas”, Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis”.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą iniciatyvai  „Auginu Lietuvai“ LR ŽŪR nariams: Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijai, Jonavos rajono žemdirbių asociacijai, Biržų rajono žemdirbių asociacijai, Ignalinos rajono žemdirbių asociacijai.

Savivaldybėms, prisidėjusioms prie iniciatyvos: Klaipėdos r., Kupiškio r., Lazdijų r., Rokiškio r.,    Radviliškio r., Šilalės r., Vilkaviškio r., Panevėžio m., Panevėžio r.

Verslo įmonėms, prisidėjusioms prie iniciatyvos: AB „Linas Agro Group“, UAB „Gaschema“,  ŽŪKB „Pamario pienas“, ŽŪKB „Rokiškio sūris“, AB „Biovela“, UAB „Auga“, UAB „Destima“, UAB „Astreta“, AB „Vilkijos ūkis“, UAB „Agrokoncernas“, AB „Lytagra“, UAB „Danspin“, UAB „Blue berry“, Gerkonių ŽŪB, UAB „Anykščių daržovės“.

Ūkininkams, prisidėjusiems prie iniciatyvos: Trakų rajono žemdirbių asociacijai, Jonavos r. ūkininkams: Arvydui GASIUI, Bronislovui LIUTKUI, Kęstučiui JANUŠAIČIUI, Vytautui STALIORAIČIUI,  Mindaugui STANIŠAUSKUI, Gintarui STAŠIONIUI, Alytaus r. ūkininkui Eduardui GUŽIAVIČIUI, Rokiškio r. ūkininkams: Viliui PLIUŠKIUI, Žydrūnei ir Sauliui JASINEVIČIAMS,  Birutei ir Virginijui DAPKAMS, Panevėžio r. ūkininkui Rimantui BARZDAI, Širvintų r. ūkininkams: Ramūnui KISIELIUI, Leonui RUTKAUSKUI, Dariui ČIŪTAI, Rimantui DARVYDUI.

Nuoširdžiai dėkojame projekto informaciniams rėmėjams – Valstiečių laikraščiui ir Ūkininko patarėjui, kurie viešino prasmingą idėją respublikos mastu.

Verslo alėja ir verslo skveras

2018 m. kovo 2 d.  Parodos kalne, prie K. Petrausko ir Radastų gatvių sankryžos atidengta iš granito iškalta vinis su LR ŽŪR logotipu.  LR ŽŪR prisidėjo prie verslo pradžią įprasminančios erdvės – Lietuvos verslo alėjos ir Verslo skvero, toje istorinėje vietoje, kur 1922 – 1936 m. vyko žemės ūkio ir pramonės parodos, garsinusios Lietuvos pasiekimus ir pažangą visame pasaulyje.   

Iniciatyva skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti.

Valstybės verslo ištakas įamžinančią erdvę sudaro dvi architektūrinės kompozicijos – tai Algimanto Šlapiko ir architekto Daliaus Paliukaičio darbai „Homo faber – žmogus kalvis“ ir kompozicija „Pinigų kalnas“.

Mažojo Ąžuolyno taką link Kauno apskrities viešosios bibliotekos papuošė įrengta Lietuvos verslo alėja – milžiniškas granito plaktukas, simbolizuojantis pirmapradžius gamybos įrankius, ir vienoje linijoje išdėstytos iš granito iškaltos 36 vinys, imituojančios konvejerinį gamybos principą. Ant vienos iš šių simbolinių vinių yra iškaltas LR ŽŪR logotipas.

LR ŽŪR ORGANIZUOTOS PROTESTO AKCIJOS BRIUSELYJE (BELGIJA)

2018 m. spalio 18 d. ir 2018 m. gruodžio 13 d. buvo organizuotos protesto akcijos Europos Vadovų Tarybos posėdžių metu. Protesto akcijų tikslas – lygios sąlygos ir galimybės visiems ES žemdirbiams ir kaimo gyventojams. Protesto akcijose dalyvavo LR ŽŪR nariai.

Abiems akcijoms buvo išleista 39 014 EUR, o akcijoms surengti iš rėmėjų buvo surinkta 37 514 EUR. LR ŽŪR savo lėšomis prisidėjo 1500 EUR ir žmogiškaisiais ištekliais organizuojant ir viešinant protesto akcijas.

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

1. 2018 m. projektas „Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas“ , pagal kurį organizuota tarptautinė konferencija Vilniuje„Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“.

2. 2018 m. „Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimas“ seminarų-lauko dienų ciklas:  seminaras-lauko diena „Tvariam ūkininkavimui ir klimato kaitos švelninimui skirtų priemonių diegimas žemės ūkyje“ ir seminaras-lauko diena „Inovacijų taikymas žemės ūkio maisto gamyboje ir perdirbime”.

3. Projektas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 12 prioriteto ,,Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir ją vertinti“ įgyvendinimo priemonę ,,Komunikacija apie ES investicijas“ ,,Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai“.

Sukurtus motyvacinius videofilmus galite pamatyti:

4. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektas „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės sistemos sukūrimas naudojantis aerodistanciniais – spektrometriniais metodais“.

5. Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektas „Intensyvaus pieno ūkio sistemų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, įgyvendinimas“.

6. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektas „Bitininkavimo intensyvumo didinimas besikeičiančiomis klimatinėmis ir agrarinėmis sąlygomis“.

7. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektas „Inovatyvių daugianarių pasėlių technologijų panaudojimas ekologinio žemės ūkio optimizavimui”.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

• Teisinės paslaugos (konsultacijos, sutarčių rengimas, informacija);

• Mokymai;

• Verslo planų pagal Kaimo plėtros programos priemones rengimas;

• Ūkininkavimo pradmenų kompetencijų vertinimas (reikalinga minimaliam profesiniam

pasirengimui);

• Edukacinės programos vaikams „Atrask save kaime“;

• Verslumo skatinimo seminarai „Nuo idėjos iki jos įgyvendinimo“.

MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS PAGAL MOKYMO PROGRAMAS

• Kompleksinės paramos reikalavimai, (Valdymo reikalavimai), (kodas 296162023, 10 akad. val.);

• Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, (kodas 296185007, 18 akad. val.);

• Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, (kodas 296185010, 10 akad. val.);

• Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, (kodas 396131406, 24 akad. val.);

• Ekologinio ūkininkavimo pagrindai, (kodas 396185007, 24 akad. val.);

• Naujausios technologijos ekologinės gamybos ūkiuose, (kodas 296185008, 16 akad. val.);

• Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa, (kodas 296162003, 16 akad. val.);

• Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa (kodas 296162067, 8 akad. val.);

• Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa (kodas 261062110) vykdomas savišvietos būdu.

VEIKLOS VIEŠINIMAS

Per 2018 m. interneto svetainės www. zur.lt lankomumas išaugo nuo 1473 iki  2 045 lankytojų per dieną, o socialinis tinklas FB pasipildė 3 646 sekėjais (nuo 8 331  iki 11 977).

LR ŽŪR interneto svetainėje buvo parengta ir paskelbta 563 straipsniai/informaciniai pranešimai.

Organizuotos 5 spaudos konferencijos ir paskelbta 14 spaudos pranešimų BNS (BŽŪP, dėl situacijos gyvulininkystėje, dėl protesto akcijų Briuselyje, dėl situacijos žemės ūkyje, dėl parodų).

Parengti 22 spaudos pranešimai ELTA (dėl situacijos žemės ūkyje, dėl BŽŪP ir protesto akcijų, dėl įgyvendinamų projektų ir jų naudos ūkininkams).

Bendradarbiauta su respublikine žemdirbiška spauda „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, rajonine spauda, interneto portalais DELFI, 15 min ir kt.

LR ŽŪR narių pasiekimai buvo viešinami respublikinėje spaudoje ir LR ŽŪR interneto svetainėje. Tarptautinėje ir užsienio žiniasklaidoje (AGRA FACTS, POLITICO, EURACTIV, Danijos, Belgijos, Britanijos, Vokietijos spaudoje) buvo pristatytos protesto akcijos Briuselyje ir jų metu pateikti reikalavimai ES institucijoms.

ATLIKTI REMONTO DARBAI

Pakeistas didysis koridoriaus vitrininis langas;

Suremontuota verslo salė (2 aukšte);

Atlikti lauko fasado langų apdailos darbai;

Trinkelėmis išgrįstas įėjimas į priesalį;

Suremontuotas vidinio kiemo stogo kampas;

Pakeisti sutrūniję stogo balkiai;

Apšiltintas stogas.

LR ŽŪR direktoriaus Sigito DIMAIČIO PRANEŠIMAS https://www.zur.lt/wp-content/uploads/2019/04/ŽŪR_direktoriaus_ataskaita_2019-04_25_SD.pdf