2018-ųjų LR ŽŪR tarybos ataskaita

Balandžio 25 d. įvyko XVIII-asis Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) suvažiavimas, kuriame buvo pateikta LR ŽŪR Tarybos darbo ataskaita, o įvykusiame LR ŽŪR Tarybos posėdyje pateikta administracijos darbo veikla už 2018 metus.  

LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus informavo, kad organizacija yra ne tik skaitlingiausia šalyje, bet ir labiausiai susiklausiusi, nes aktyviai dirba LR ŽŪR Taryba, Prezidiumas, 7 komitetai. Čia priimami sprendimai organizacijų – narių balsų dauguma ir todėl užtikrinami demokratijos principai. Todėl LR ŽŪR yra atsakingas ir dirbantis ne tik su šalies valdžios institucijomis, bet ir su ES organizacijomis socialinis partneris.

LR ŽŪR ORGANIZACIJOS

2018 m. LR ŽŪR vienijo 44 organizacijas. Į organizaciją, LR ŽŪR Tarybos sprendimu buvo priimtos 3 organizacijos: Vynuogininkų augintojų asociacija (2018-01-30), Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacija (2018-04-13) ir Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija (2018-11-13).

2018 m. lapkričio 22 d. LR ŽŪR Taryba patenkino 3 organizacijų prašymus išstoti iš LR ŽŪR narių – Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (vadovas Jonas Vilionis), Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos (vadovas Petras Puskunigis) ir Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (vadovas Aušrys Macijauskas).

LR ŽŪR pasidžiaugė aktyviomis ir veikliomis organizacijomis, kurios 2018 metais šventė apvalius jubiliejus: Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija – 25, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija – 25, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija – 25, Lietuvos daržovių augintojų asociacija – 20, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga – 5.

2018 m. lapkričio 22 d. LR ŽŪR Prezidiume buvo priimtas sprendimas LR ŽŪR ordinu „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai ir kaimo plėtrai“ apdovanoti: Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininką, LR ŽŪR Tarybos ir Prezidiumo narį Česlovą Tallat-Kelpšą; Pramoninių uogynų augintojų asociacijos Tarybos pirmininką, LR ŽŪR Tarybos ir Prezidiumo narį Adolfą Jasinevičių ir  Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininką, LR ŽŪR Tarybos narį Albertą Sekoną. Apdovanojimai buvo įteikti 2018 m. gruodžio 6 d. kasmetiniame organizacijos renginyje.

INTERESŲ ATSTOVAVIMAS IR PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ IDENTIFIKAVIMAS VALDŽIOS INSTITUCIJOSE

LR ŽŪR pagrindiniai tikslai ir uždaviniai – narių, žemdirbių ir kaimo gyventojų interesų atstovavimas šalies valdžios institucijose ir tarptautiniu mastu, kuriuos įgyvendinant per 2018 m. buvo organizuoti 9 LR ŽŪR tarybos posėdžiai, kuriuose priimta ir išsiųsta valdžios institucijoms 10 rezoliucijų. Organizuoti 2 LR ŽŪR Prezidiumo posėdžiai, 11 LR ŽŪR komitetų posėdžių. 2018-aisiais metais aktualiausi klausimai buvo: dėl ŽŪR narių atstovavimo ES ir kitose tarptautinėse organizacijose; dėl bendradarbiavimo su ŽŪM; BŽŪP ateitis po 2020; dėl maksimalaus tiesioginių išmokų dydžio ribojimo galimybės nuo 2019 m.; dėl valstybei nebūdingų funkcijų perdavimo asociacijoms;  dėl priemonių ir pagalbos ūkininkams, nukentėjusiems nuo sausros; dėl valstybės biudžeto projekte 2018 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų; dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros Baltosios knygos; dėl trumposios maisto tiekimo grandinės; dėl genetinių išteklių išsaugojimo programos; dėl LR gyvulių veislininkystės įstatymo projekto; dėl LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo keitimo projekto; dėl pagalbos veislininkystei taisyklių projekto ir kt.

LR ŽŪR vadovai ir atsakingi darbuotojai per 2018 m. dalyvavo ir atstovavo 19 -oje LR Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžių; 12-oje Trišalės tarybos posėdžių; ŽŪM pasitarimuose, Stebėsenos komiteto posėdžiuose, darbo grupėse, komitetų posėdžiuose, Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotuose susitikimuose, kuriuose svarstyti žemės ūkio, miškininkystės, kaimo plėtros, kooperacijos, švietimo ir mokslo klausimai; Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės aktualiems žemės ūkio srities klausimams nagrinėti ir pasiūlymams dėl jų sprendimo teikti 3-uose posėdžiuose.

Daug probleminių klausimų kėlė LR ŽŪR nariai, šalies rajono gyventojai, žemdirbiai, kaimo bendruomenių lyderiai, todėl LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas bei direktorius Sigitas Dimaitis dalyvavo 28 susitikimuose su  LR ŽŪR nariais ir su  rajonų žemdirbiais ir kaimo gyventojais: Šakių, Trakų, Utenos, Kauno, Ukmergės, Panevėžio, Rokiškio, Vilkaviškio, Alytaus, Plungės, Jonavos, Širvintų,   Šilalės, Kaišiadorių, Plungės, Rietavo sav., Molėtų, Telšių, Biržų, Šalčininkų, Širvintų, Skuodo, Vilniaus, Raseinių, Molėtų, Kretingos, Šilutės, Ignalinos r., kurių metu buvo aptartas Sankcijų taikymas; Konsultavimas ir švietimas (smulkių ir vidutinių ūkių); Žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos; Kooperacija ir bendradarbiavimas; Pieno supirkimo kainų aktualijos; Teisiniai klausimai; Parama žemės ūkiui ir jauniesiems ūkininkams; BŽŪP po 2020 m. ir kt. klausimai.

2018 m. liepos 10 d. Telšių vyskupo ordinaro Kęstučio Kėvalo kvietimu LR ŽŪR vicepirmininkai Algis Baravykas ir Vytautas Buivydas, direktorius Sigitas Dimaitis, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) prezidentė Viktorija Švedienė, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) nariai, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS), Rokiškio rajono Jaunųjų ūkininkų asociacijos nariai ir kitų žemdirbių savivaldos organizacijų atstovai dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir įteikė atnašas nuo LR ŽŪR bendruomenės.

2018 m. rugsėjo 22 d. LR ŽŪR vadovai dalyvavo Popiežiaus Pranciškaus sutikimo ceremonijoje prie LR Prezidentūros.

Atstovaujant LR ŽŪR narių ir žemdirbių bei visų kaimo gyventojų interesams LR ŽŪR vadovai susitiko su LR Prezidente Dalia Grybauskaite (2018-12-10) susitikimas prieš išvykstant į protesto akciją Briuselyje, su LRS pirmininku Viktoru Pranckiečiu (2018-05-30), su LR Premjeru Sauliumi Skverneliu (2018-11-29), daugkartiniai susitikimai su LR žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu.

AKTUALIOS KONFERENCIJOS IR DISKUSIJOS

LR ŽŪR pirmininkas dalyvavo ir skaitė pranešimus LR Seime organizuotose konferencijose – diskusijose  „ES maisto tiekimo grandinė“, „BŽŪP ateitis po 2020 m.“.

2018 m. liepos 26 d. Žemės ūkio rūmuose pradėtos diskusijos dėl Baltosios knygos, į kurias aktyviai įsijungė LR ŽŪR nariai, kurie rinkosi į ne vieną diskusiją, aptarė aktualijas ir teikė siūlymus LR ŽŪR tarybai, kurie buvo išdiskutuoti LR ŽŪR Kaimo reikalų komitete.

2018 m. spalio 5 d. LR ŽŪR organizavo respublikinę konferenciją „ Melioracija: šiandieniniai iššūkiai ir ateities perspektyvos“. Konferencijoje buvo priimta rezoliucija ir išsiųsta valdžios institucijoms, o 2018 m. gruodžio 3 d. gautas ŽŪM atsakymas, kad pritarta rezoliucijoje išsakytai nuostatai numatyti pakankamai lėšų valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių kapitaliniam remontui bei tikimasi palankių Seimo sprendimų svarstant biudžeto 2019 m. projektą.

2018 m. kovo 14 d. LR ŽŪR organizuota konferencija „Integruotos tiksliosios augalininkystės sistemos naudojimas siekiant mažinti produkcijos savikainą, didinti produktyvumą ir gerinti produkcijos kokybę“. Konferencija susilaukė didelio pažangių ūkininkų susidomėjimo, nes joje buvo pristatyta integruota tiksliosios augalininkystės sistema, apimanti pasėlių monitoringo, nuotolinių tyrimų ir laboratorinių duomenų analizę, augalų diagnostinio-agrocheminio modelio ir spektrografinių priemonių apjungimą, kuria siekiama didinti augalininkystės ūkių našumą ir pelningumą bei taupiai naudoti išteklius, saugoti biologinę įvairovę ir aplinką.

2018 m. lapkričio 5 d. LR ŽŪR organizavo apskritojo stalo diskusiją – „Lietuvos pienininkystės sektoriaus perspektyvos“ , kurioje aktyviai dalyvavo Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos nariai, kiti pieno gamintojai, LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ nariai. Buvo aptartas Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių – parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas ir jo tobulinimo galimybės.

2018 m. lapkričio 14 d. LR ŽŪR drauge su LŽŪKA „Kooperacios kelias“ organizavo tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Kooperatyvai: iššūkiai ir perspektyvos“. Konferencijoje pranešimus pristatė Latvijos kooperatyvų asociacijos prezidentas, Latvijos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Aleksandro Stulginskio universiteto ir LR Žemės ūkio rūmų atstovai.  Konferencijoje buvo priimta rezoliucija dėl kooperacijos skatinimo įrankių kūrimo ir išsiųsta LRS Kaimo reikalų komitetui ir LR ŽŪM. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į rezoliuciją, LR ŽŪM sudarė darbo grupę dėl rezoliucijos pasiūlymų įgyvendinimo priemonių plano.

LR ŽŪR TARPTAUTINĖ VEIKLA

Priklausymas tarptautinėms organizacijoms

LR ŽŪR priklauso 4 tarptautinėms organizacijoms ir yra Europos Sąjungos Profesinių žemės ūkio organizacijų komiteto nariai (angl. Committee of Professional Agricultural Organizations in the EU – Copa), Europos Sąjungos Generalinio žemės ūkio kooperacijos komiteto nariai (angl. General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union – Cogeca), Tarptautinės Pienininkystės Federacijos nariai (angl. International Dairy Federation – IDF) ir Tarptautinio gyvūnų registravimo komiteto nariai (International Committee for Animal Recording – ICAR).

Copa-cogeca veikla

LR Žemės ūkio rūmų atstovai teikė COPA-COGECA organizacijoms pasiūlymus įvairiais žemės ūkio sektoriui aktualiais klausimais, naudingus Lietuvos ūkininkams ir kaimo gyventojams.

2018 m. vasario 22-23 d. vyko COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai. Aptarta rinkos situacija, baimės dėl AKM plitimo į Vokietiją. Kalbėta apie ligos plitimo prevenciją, mažinant šernų populiacijas – šernai yra problema ir Švedijoje, tačiau vien medžiotojų iniciatyvos neužtenka, reikia pagalbos ir prisidėjimo iš valdžios institucijų. Europos Komisaras Vytenis Andriukaitis pristatė Europos Komisijos (EK) veiksmus kovojant su afrikiniu kiaulių maru (AKM), užtikrinant saugų ir efektyvų augalų apsaugos produktų naudojimą. Komisaras apžvelgė ir importuojamo maisto saugos problemą. Posėdžiuose dalyvavusi LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė ir Danijos atstovas Martin Merrild išsakė savo nuomonę dėl prekybos suvaržymų, kurie daugiausiai problemų kelia kiaulių augintojams, patekusiems į maro zoną. Nors ūkininkai skrupulingai laikosi biosaugos reikalavimų ir jų ūkiuose maro nėra, tačiau jie patiria didžiulius nuostolius dėl eksporto ir prekybos ribojimo. Komisaras V. Andriukaitis pabrėžė, kad rinkos problemų sprendimas yra svarbus klausimas, reikalaujantis didelio dėmesio.

2018 m. balandžio 25-26 d. vyko COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai. Buvo diskutuojama apie esamą padėtį rinkoje, ES biudžetą, Komisijos iniciatyvą uždrausti nesąžiningas prekybos praktikas. Bendrame COPA ir COGECA organizacijų posėdyje dalyvavo Europos Komisaro žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Philo Hogano kabineto nariai Peter Power ir Elisabetta Siracusa, pristatę Komisijos iniciatyvas dėl maisto grandinės ir dėl BŽŪP ateities. LR ŽŪR pirmininkas  A. Svitojus posėdžio metu pasisakė už nesąžiningų prekybos praktikų draudimą ES lygiu,  tačiau pastebėjo, jog vien šio žingsnio nepakanka. Posėdyje buvo priminta kiaulių maro problema. Patvirtintas COPA-COGECA požiūris į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį, suteikiant daugiau laisvės valstybėms narėms ir orientuojantis į rezultatus ir „žaliąją architektūrą” – aplinkosauginių priemonių apjungimą į bendrą sistemą. COPA-COGECA pasisakė už ekologinių ūkių automatinį pripažinimą atitinkančiais paramos reikalavimus, BŽŪP bendrumo išsaugojimą, aiškiai nurodant valstybių narių ir Europos Komisijos diskrecijos sritis. Dokumente pabrėžiama būtinybė išlaikyti stiprią dviejų ramsčių struktūrą, paprastinti politiką, išlaikyti pirmojo BŽŪP ramsčio priemonių bendrumą visoje ES. Pažymėtina, kad šie punktai atitinka LR ŽŪR poziciją dėl BŽŪP ateities. COPA-COGECA taip pat pateikė savo refleksijas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Organizacija siūlo padidinti valstybių narių įnašus į ES biudžetą, siekiant padengti Brexit paliekamą spragą, užtikrinti lėšas naujų iššūkių sprendimui ir išvengti žemės ūkio biudžeto mažinimo. Griežtai pasisakyta prieš pirmojo ramsčio bendrą finansavimą iš valstybės lėšų. Šis dokumentas taip pat atitiko LR ŽŪR poziciją, kur pabrėžta biudžeto išsaugojimo būtinybė. LR ŽŪR visada pasisakė prieš pirmojo ramsčio bendrą finansavimą.

2018 m. birželio 14-15 d. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo COPA-COGECA prezidiumų posėdžiuose. Posėdžių metu priimtos COPA-COGECA rekomendacijos dėl Europos baltyminių augalų plano, dėl gyvulinių produktų (pieno, mėsos) pavadinimų apsaugojimo, dėl maisto produktų maistingumo žymėjimo ant pakuočių sistemų. Taip pat aptartos vykstančios derybos dėl prekybos, daug dėmesio skirta esamos rinkos situacijos apžvalgai bei pasidalinimui  informacija apie sunkumus, kuriuos ūkininkai patiria dėl klimato ypatumų – Šiaurės Europą, kurią pernai skalbė liūtys, dabar džiovina sausra. Daugiausiai dėmesio sulaukė diskusijos dėl kito laikotarpio ES biudžeto bei Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Bendrame COPA-COGECA posėdyje dalyvavo Europos Komisaras žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Phil Hogan, pristatęs Europos žemdirbių savivaldos atstovams Europos Komisijos pasiūlymą dėl BŽŪP reguliuosiančių teisės aktų. COPA-COGECA nariai, diskutuodami su Komisijos nariu, iškėlė kelias pagrindines esamo pasiūlymo problemas. Europos ūkininkų atstovams nerimą kelia BŽŪP biudžeto mažinimas, politikos paprastinimo trūkumas, pavojus, kad politiką vykdant per valstybių narių sudarytus strateginius planus dings BŽŪP bendrumas. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus posėdžių metu iškėlė kaimo plėtros finansavimo klausimą.

2018 m. liepos 9 d. LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo COPA-COGECA pasirengimo Brexit darbo grupės posėdyje. Posėdžio metu vyko diskusijos su Europos Komisijos pasirengimo Brexit grupės atstovais Pascal Leardini, Dorthe Christensen ir Eveline Lecoq. Daug dėmesio sulaukė naujienos iš Didžiosios Britanijos – Brexit sekretoriaus ir užsienio reikalų ministro atsistatydinimai. Aukšti Britanijos pareigūnai atsistatydino protestuodami prieš premjerės Theresos May inicijuotą Brexit planą, pagal kurį būtų išlaikomas laisvas prekių judėjimas tarp Jungtinės karalystės ir ES,  o Britanija ir toliau sektų Briuselio reguliacinius mechanizmus. Toks „minkštas” Brexit variantas,  panašu,  netenkina didelės dalies britų politikų, kurie Briuselio reguliavimą naudojo kaip vieną pagrindinių argumentų už pasitraukimą iš Europos Sąjungos.

Tuo tarpu ES pusėje didėja nerimas,  jog iki formalaus Britanijos pasitraukimo, taip ir nebus pasiektas susitarimas, kas sukeltų suirutę abiejose pusėse. Posėdžio metu pabrėžta,  kad kol nėra susitarimo dėl principinių Britanijos atsiskyrimo nuostatų,  neįmanoma išspręsti gausybės techninių problemų – nuo muitų sistemos sureguliavimo iki vietų, kur transporto priemonės galėtų laukti patikrų,  Eurotunelio įrengimo, jungiančio Prancūziją ir Jungtinę Karalystę, prieigose.

COPA-COGECA darbo grupės nariai taip pat išreiškė nuostabą,  jog šioje neaiškioje situacijoje ir toliau vyksta derybos dėl ES prekybos sutarties su Pietų Amerikos šalimis.

Aptartos Brexit pasekmės ES finansams. Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimas gali pakeisti biudžeto derybų dinamiką Europos Vadovų Taryboje. Britanijai taikomos nuolaidos pabaiga taip pat gali atverti duris į nuoseklesnę ES išteklių sistemos reformą.

2018 m. rugsėjo 13 – 14 d. vyko COPA-COGECA prezidiumo posėdžiai, kuriuose dalyvavo LR ŽŪR  pirmininkas Arūnas Svitojus ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė.  Svarbiausias posėdžių klausimas – naujos COPA-COGECA pozicijos dėl BŽŪP ateities tvirtinimas. Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijoms buvo ypač svarbu išsakyti savo nuomonę dėl vieno pozicijos punkto, nusakančio COPA-COGECA požiūrį į  išmokų vienodinimą tarp ES valstybių narių. COPA-COGECA pozicija teigia: „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turi būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant lyginamuosius tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus.“ Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijos pritarė punktui apie didesnę pažangą siekiant išmokų sulyginimo, tačiau jiems nebuvo priimtina sakinio dalis „atsižvelgiant į sąlygų skirtumus“. Lietuvos atstovai posėdyje pareiškė savo susilaikymą minėtai COPA-COGECA pozicijos daliai. Posėdžių metu taip pat dalintasi informacija apie sausrą, kamuojančią Europos ūkininkus, diskutuota dėl prekybos derybų, apžvelgta Brexit situacija. Į COPA-COGECA narius buvo priimti Slovakijos žemės ūkio rūmai. Bendrame COPA ir COGECA posėdyje dalyvavo Europos Komisaras aplinkai ir žuvininkystei Karmenu Vela.

2018 m. spalio 10-12 d. vyko COPA ir COGECA Europos ūkininkų kongresas, kuriame dalyvavo LR ŽŪR  pirmininkas Arūnas Svitojus ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė. Prieš pagrindinę kongreso sesiją vyko keli seminarai, kurių metu Europos ūkininkai diskutavo apie laukinės gamtos ir ūkininkavimo suderinimą, plėšrūnų daromą žalą bei apie išmaniuosius verslo modelius ir ūkininkavimo ateitį. Spalio 11 d. vyko pagrindinė kongreso sesija. Kongresą atidarę Copa ir Cogeca prezidentai pabrėžė, jog Bendroji žemės ūkio politika – viena svarbiausių ES politikų. Kongrese dalyvavęs Europos Komisaras Phil Hogan pabrėžė, jog kovoja už stiprią, modernią, paprastą ir gerai finansuojamą BŽŪP. Tam reikia dirbti visiems drauge ir laikytis vienybės. Jam pritarė ir Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Czeslaw Siekierski. „Ūkininkus būtina tinkamai paremti, jie skatina ir užtikrina ekonomikos augimą. Tikimės, kad BŽŪP biudžetas bus padidintas – šiuos sprendimus priims Europos Vadovų Taryba, o jūs turite imtis veiksmų padėti juos įtikinti“ – teigė EP narys. Kongreso kalbėtojai ragino persvarstyti jaunųjų ūkininkų skatinimo politiką ES ir valstybių narių lygiu. Būsimoje BŽŪP reikia rimtai apsvarstyti investicijų į žemės ūkį ir inovacijų, reikalingų norint aprūpinti Europą, ateitį. Naujos kartos ūkininkams vis labiau reikės pritraukti investicijas. Tam reikia stabilumo ir priemonių tinkamai valdyti riziką. Kalbėtojai teigė, jog atėjo laikas persvarstyti kartų pasikeitimo politiką. Jei nebus tinkamai nustatytos jaunųjų ūkininkų paramos priemonės, Europa negalės įvykdyti aplinkos ir klimato įsipareigojimų. Kongreso dalyviai paragino sukurti stabilų biudžetą, nemažinant tiesioginių išmokų ar kaimo plėtros. Supaprastinimas turi būti prioritetas, ypač valstybių narių lygmeniu. Spalio 12 d. Vaida Leščauskaitė dalyvavo COPA-COGECA organizuotuose vizituose į du Aukštutinės Austrijos pieno ūkius. Aplankytas 35 karvių ekologinis ūkis, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas pašarų kokybei – kiek įmanoma, karvės ganosi ganyklose, o žiemą šeriamos grynu šienu. Taip užtikrinama geresnė pieno kokybė. Taip pat aplankytas 65 karvių ūkis, kuriame įdiegta automatinė melžimo sistema.

2018 m. spalio 18 d. vyko COPA Politikos koordinavimo ir COGECA Kooperatyvų koordinavimo komitetų posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus. Posėdyje pateikta informacija dėl BŽŪP po 2020 m. Pateikta informacija dėl direktyvos dėl nesąžiningos prekybos verslo santykiais maisto produktų tiekimo grandinėje. Generalinis sekretorius apžvelgė diskusijas Europos Parlamente. Copa-Cogeca nariai buvo informuoti apie Brexit derybų būklę. Generalinis sekretorius informavo narius apie prekybos derybas, ypač su Mercosur (tarptautinė muitų sąjunga tarp Pietų Amerikos šalių: Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus, Paragvajaus ir Venesuelos) šalimis ir Japonija. Nariai buvo informuoti apie naują afrikinio kiaulių maro protrūkį. Belgijos valdžios institucijos ėmėsi greitų ir ryžtingų priemonių. „Copa-Cogeca” palaikė prevencines priemones, kurios pakartotinai užtikrintų prekybos partnerius, kad ES rinka yra saugi. Pateikta informacija, kad spalio 11 d. Komisija paskelbė atnaujintą ES bioekonomikos strategiją. Pateikta informacija apie Komisijos pasiūlymą dėl transriebalų. Generalinis sekretorius informavo narius, kad Komisija paskelbė reglamento projektą, kuriame didžiausias transriebalų kiekis, išskyrus transriebalus, natūraliai randamus gyvūnų taukuose, maisto produktuose, skirtuose galutiniam vartotojui, yra 2 gramai 100 gramų. Nariai neprieštaravo siūlomai ribai. Pateikta informacija apie vitamino B2 tiekimą ES ekologiniame sektoriuje. Generalinis sekretorius nurodė, kad jei vitaminų B2 koncentracija esamose pašarų sudedamosiose dalyse, kurios atitinka ekologinius teisės aktus, nepakankama, gali prireikti mobilizuoti daugumą valstybių narių prašyti leidžiančios nukrypti nuostatos (naudoti GMO fermentuojant pašarų priedus). Nariai pabrėžė šio klausimo jautrumą ir svarbą. Sekretoriatas išsiųs laišką FEFANA (pašarų ingredientų pramonei), siekiant ištirti ir plėtoti galimas vitamino B2 alternatyvas.

2018 m. spalio 30 d. vyko COPA ir COGECA Veislininkystės darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR Veislininksytės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas. Posėdžio metu rinktas Veislininkystės darbo grupės pirmininkas. Juo perrinktas Schons Hans-Peter iš Vokietijos, atstovaujantis Vokietijos veisėjų federaciją. Daug dėmesio skirta GMO perspektyvoms. Aptartas naujasis zootechninis reglamentas. Reglamentas bus privalomas visoms ES šalims. Senosios šalys pasiruošusios reglamentui ir dalinasi patirtimi su naujosiomis šalimis. Reglamento nuostatos dėl kilmės pažymėjimų kelią keletą klausimų: visos 24 ES kalbos turėtų būti neprivalomos, kilmės pažymėjimams galėtų galioti elektroninis parašas. Tikimasi šias pataisas įvesti per Europos Parlamento svarstymus. Jeigu nebus laikomasi kilmės pažymėjimų formato, kitos šalys gali atsisakyti priimti gyvulius arba spermą, o tai  būtų didžiausia kliūtis valstybėms narėms, kurios nėra tam  pasiruošusios. Taip pat aptarti nauji ES projektai. Kalbėta apie gyvulių transportavimą. Vis dar egzistuoja  opi problema dėl gyvūnų transportavimo į trečias šalis, tačiau tai jau ne ES jurisdikcijoje. ES gyvulių transportavimo sąlygos gerinamos nuo 2016 metų. Posėdžio metu taip pat aptartas elektroninis gyvulių ženklinimas ir jo perspektyvos. Copa-Cogeca nariai pastebėjo, kad tai gali palengvinti ir supaprastinti darbą, tačiau sistema turi veikti patikimai.

2018 m. lapkričio 6 d. vyko COPA ir COGECA BŽŪP darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė. Posėdyje daug dėmesio skirta įvairių žemės ūkio sektorių ekspertų pastaboms dėl BŽŪP po 2020 m., išsakytoms sektorinėse darbo grupėse. Mėsinių galvijų sektoriui reikalinga aiškiau nustatyti specifinę paramą, eksporto subsidijų ir rizikos valdymo schemas, paramą vartojimo skatinimui. Pieno sektoriaus ekspertai pasigedo dėmesio rinkos valdymo priemonėms, rizikos valdymo įrankių tarp gamintojo ir perdirbėjo. Kiaulienos sektoriaus ekspertai pabrėžė ūkininkų konkurencingumo skatinimo poreikį ir norėtų BŽŪP matyti numatomus kompensacinius mechanizmus su gyvūnų sveikata susijusioms rizikoms sušvelninti. Posėdyje akcentuota, jog BŽŪP turi sietis su  ES prekybos politika, naujų rinkų paieška, vartojimo skatinimo programomis. Kaimo plėtros darbo grupės nariai pasisakė prieš kaimo plėtros finansavimo mažinimą. Taip pat aptartos galimos aplinkosauginės ir ekologinės schemos naujojoje BŽŪP. Copa-Cogeca siūlo, kad į šių schemų, už kurių savanorišką įgyvendinimą bus skiriama papildoma parama, sąrašą būtų įtraukiamas išmanusis ūkininkavimas, sertifikavimo schemos, anglies dvideginio emisijų valdymas per ganyklų ir ariamos žemės derinimą.

2018 m. lapkričio 12 d. vyko COPA ir COGECA Aplinkosaugos darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR teisininkė Agnė Bundzinskaitė. Darbo grupėje diskutuota apie naujų aplinkosauginių schemų galimybes ir jų patrauklumą ūkininkams, didelis dėmesys skirtas  biologinės įvairovės nykimo problematikai ir siekiui  išlaikyti natūralių ekosistemų pajėgumą. Europos Komisijos atstovė detaliau pristatė tvaraus finansavimo direktyvą, taksonomijos sąvoką ir procesus, apžvelgė ilgalaikį aplinkos apsaugos veiksmų planą, akcentuodama pagrindinius aplinkos apsaugos tikslus: klimato kaitos pokyčių mažinimą ir prisitaikymą, vandens išteklių valdymą ir išsaugojimą, apykaitinę ekonomiką ir atliekų prevenciją, taršos prevenciją ir kontrolę bei kt. Copa – Cogeca atstovai pateikė ES biologinės įvairovės strategijos vertinimą ir akcentavo būtinybę valstybėms narėms keistis gerąją patirtimi, idant būtų pasiekti strategijos tikslai:  baigtas kurti Natura 2000 tinklas ir užtikrinamas geras jo valdymas,  teisinių įsipareigojimų vykdymo stiprinimas, sukurti specialūs dvišaliai mainai (įtraukiant privatų sektorių, NVO ir kt.), užtikrinamas tinkamas Natura 2000 teritorijų finansavimas, suinteresuotų šalių informatyvumo didinimas ir jų dalyvavimas  procesuose, sudarytas ekosistemų ir jų paslaugų žemėlapis bei užtikrinama, kad biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijos nebūtų prarastos. Posėdyje taip pat vyko diskusijos su Europos Komisijos atstovu dėl  vilkų daromos žalos Europoje. Valstybės narės vieningai pabrėžė, kad problemos mastas yra didelis ir tik piniginės kompensacijos už padarytą žalą neišspręs problemos iš esmės. Europos Komisijos atstovas akcentavo, kad problema turi būti sprendžiama ir nacionaliniu ir tarptautiniu Europos Sąjungos lygmeniu, tačiau didžiausia atsakomybė tenka valstybei narei, kadangi būtent ji turi priimti politinius sprendimus, susijusius su vilkų populiacija. Diskusijų metu šalys narės vieningai nutarė, kad šią problemą reikia spręsti kompleksiškai t. y. pakankamai dėmesio skirti prevencijai, užtikrinti tinkamą kompensavimo už padarytą žalą mechanizmą bei kontroliuoti populiaciją.

2018 m. lapkričio 15 d. vyko COPA Politikos koordinavimo komiteto ir COGECA Kooperatyvų koordinavimo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė. Posėdžio metu aptarta Europos Komisijos pilietinio dialogo grupių veikla – Copa-Cogeca sekretoriato atstovai ir nariai išreiškė tam tikrą nepasitenkinimą grupių susitikimų organizavimu – grupių susitikimai ir į juos kviečiamų ekspertų sąrašai skelbiami iki susitikimų likus mažai laiko, kas smarkiai padidina kelionių išlaidas. Taip pat Copa-Cogeca nepriimtina tai, kad susitikimai kartais organizuojami pirmadieniais, kas nepalieka laiko prieš pilietinio dialogo grupės susitikimą svarbių darbotvarkės klausimų aptarti Copa-Cogeca šakinėse darbo grupėse. Gana daug diskusijų sukėlė Copa-Cogeca dokumentas dėl lyčių lygybės žemės ūkyje, kuriame pabrėžiama, kad moterims daugelyje ES šalių vis dar yra sunkiau gauti kreditą, įsigyti žemės ir pan. Posėdžio metu apsvarstyti dviejų organizacijų – Graikijos žemės ūkio kooperatyvų ir įmonių asociacijos SASOEE ir Žąsų kepenėlių gamintojų organizacijos Euro Foie Gras prašymai tapti Copa-Cogeca nariais. Pateikta informacija apie dabartinę rinkos padėtį ir derybas dėl prekybos susitarimų tarp ES ir trečiųjų šalių – ypač daug dėmesio šiuo metu skiriama Naujajai Zelandijai.

2018 m. lapkričio 15 d. vyko COPA ir COGECA Ekologinio ūkininkavimo darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR organizacijos – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narys Almantas Liorentas. Posėdžio metu vyko diskusijos apie padėtį rinkoje valstybėse narėse, pateikta informacija apie ekologinio ūkininkavimo teisės aktų peržiūros procesą – apie įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimo kalendorių, pagrindines deleguotų ir įgyvendinimo aktų problemas, susijusias su gamybos taisyklėmis ir kontrole. Pateikta informacija apie Europos veiksmų planą, EGTOP veiklą, vyko apsikeitimas nuomonėmis apie gerą ekologinių ūkių praktiką. Diskusijoje dėl rinkos situacijos pristatytos naujausios tendencijos ekologinėje Europos Sąjungos rinkoje. Mažmeninės prekybos vertės požiūriu Vokietija turi didžiausią ekologiškų produktų rinką, po kurios seka Prancūzija. Kalbant apie rinkos dalį, tenkančią ekologiškiems produktams, pirmauja Danija, po jos seka Šveicarija. Danijos ekologinis veiksmų planas pasiekė tai, kad beveik 80 proc. danų perka ekologišką maistą, ir šiandien ši šalis turi didžiausią ekologinę rinkos dalį pasaulyje. Ekologinė rinka ir toliau sparčiai auga Europoje ir ES. Šiuo metu gamyba auga greičiau, todėl yra galimybė patenkinti nuolat augančios rinkos paklausą. Reikia toliau plėtoti prekybos kanalus – geras pavyzdys yra Danija.

2018 m. lapkričio 16 d.  vyko Europos Komisijos Ekologinio ūkininkavimo pilietinio dialogo darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo (kaip COPA ir COGECA delegacijos ekspertas) LR ŽŪR organizacijos  – Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos narys  Almantas Liorentas. Posėdžio pradžioje įvyko grupės vadovybės rinkimai – antrai kadencijai pirmininke išrinkta COPA-COGECA atstovė Lone Andersen. Komisija pateikė pranešimą apie ekologinio ūkininkavimo reglamento įgyvendinimo teisės aktų parengimo procesą. Buvo pateikti papildomi paaiškinimai dėl gamybos taisyklių, kurios bus įtrauktos į teisės aktų projektą, kuris bus pateiktas 2019 m. sausio – vasario mėn. Visi dabartiniai Reglamento (EB) Nr. 889/2008 priedai yra peržiūrimi siekiant juos atnaujinti ir suderinti su horizontaliosiomis taisyklėmis ir ekologine reforma. COPA-COGECA pateikė savo pagrindines pozicijas dėl ekologiškų paukščių ir kiaulių. Pabrėžė, jog ekologinis sektorius taip pat turėtų būti aktyvus sprendžiant afrikinio kiaulių maro problemą. Komisijos atstovas taip pat paaiškino „Brexit” situaciją. „Minkštojo Brexit” atveju pereinamasis laikotarpis leis vesti derybas dėl lygiavertiškumo susitarimo. Kietojo „Brexit” atveju tai bus sunkiau, nes Jungtinėje Karalystėje nėra priemonių, leidžiančių pripažinti ES kontrolės institucijas. Tai paveiks JK importą.

2018 m. lapkričio 29-30 d. vyko COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai, kuriuose dalyvavo LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas ir Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė. Posėdžiuose aptarta situacija ES rinkoje, derybos dėl laisvos prekybos susitarimų, Brexit. Daug diskusijų sulaukė neseniai Europos Komisijos paskelbta kovos su klimato kaita strategija, kuri gali kelti ypač daug problemų ES ūkininkams. LR ŽŪR vicepirmininkas A. Baravykas diskusijų metu iškėlė prekybos su Ukraina problemas. „Mes sutinkame, kad Ukrainai reikia padėti, tačiau iš ten importuojami produktai turi atitikti ES standartus. Jeigu importuojami kiaušiniai – Ukrainos paukštynai turėtų laikytis tokių pačių gyvūnų gerovės reikalavimų,”- kalbėjo LR ŽŪR vicepirmininkas. Lapkričio 30 d. Copa prezidiumo posėdyje dalyvavo Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Krizių valdymo skyriaus vedėjas B. van Goethem, pristatęs kiaulių maro situaciją. LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas pabrėžė, jog daugiausiai nuostolių kiaulių augintojams kyla dėl prekybos ribojimų – netgi nepriekaištingai biosaugos reikalavimų besilaikantys ūkiai patiria didžiulius nuostolius atsidūrę kiaulių maro paveiktose zonose. A. Baravykas paragino Europos Komisijos atstovą iš naujo apsvarstyti klausimą dėl prekybos ribojimų švelninimo – nefiksuojant didesnio naujų protrūkių skaičius vietovėje griežtus suvaržymus taikyti ne metus laiko, kaip yra dabar, o tris mėnesius. Prezidiumų metu taip pat buvo iškeltas klausimas dėl kailinių žvėrelių auginimo – ypač dėl Kanadietiškos audinės įtraukimo į ES susirūpinimą keliančių invazinių rūšių sąrašą. Tokiai Europos Komisijos iniciatyvai priešinosi Lenkijos, Lietuvos, Danijos atstovai.

2018 m. gruodžio 12 d. vyko COPA ir COGECA Teisės ir mokesčių klausimų darbo grupės posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR teisininkas Modestas Rezgys. Pristatytos aktualios Europos Sąjungos Teisingumo teismo bylos: Andy Wightman ir kt. prieš Valstybės Sekretorių dėl išstojimo iš ES (ESTT 2018 m. gruodžio 10 d. priėmė sprendimą ir nusprendė, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė gali vienašališkai atšaukti savo sprendimą pasitraukti iš Bendrijos be kitų likusių 27 ES valstybių narių pritarimo), ESTT sprendimas sujungtose bylose Europos Komisija prieš Europos Sąjungos Tarybą (keliamas klausimas dėl Antarkties jūrų apsaugos priemonių, visų pirma dėl įvairių saugomų jūrų rajonų),  ESTT sprendimas byloje Levola Hengelo BV prieš Smilde Foods (pateiktas klausimas: ar pagal Sąjungos teisę draudžiama maisto produktų skoniui, kaip individualiam autoriaus intelektiniam kūriniui, suteikti autorių teisių apsaugą? ESTT 2018 m. lapkričio 13 d. sprendime pritarė išvadai – valstybės narės negali suteikti autorių teisių apsaugos maisto produktų skoniui.), ir kt. bylos. Pateikta informacija dėl Komisijos pasiūlymo dėl de minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje projekto, siekiant nustatyti kiekvienam pagalbos gavėjui ir kiekvienai valstybei narei taikomas viršutines ribas, iki kurių pagalbos teikimas žemės ūkio sektoriuje nėra laikomas valstybės pagalba pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 str. 1 d., nes jis nekelia konkurencijos iškraipymo pavojaus. Komisija padarė išvadą, kad nėra konkurencijos iškraipymo pavojaus, jeigu pagalbos, kuri gali būti suteikta vienam pagalbos gavėjui per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, viršutinė riba padidinama nuo dabartinės 15 000 Eur sumos iki 25 000 Eur sumos, o dabartinė nacionalinė viršutinė riba, taikoma tuo pačiu laikotarpiu, padidinama nuo 1 proc. iki 1,5 proc. kiekvienos valstybės narės žemės ūkio produkcijos.

2018 m. gruodžio 13 d. vyko COPA Politikos koordinavimo komiteto ir COGECA Kooperatyvų koordinavimo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas. Posėdžio metu vyko keitimasis nuomonėmis su Rumunijos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje skyriaus pirmininku Achimu Irimesku dėl Rumunijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetų. Nors Rumunija ES Tarybai pirmininkaujant nebuvo pabrėžusi konkrečių žemės ūkio sektoriaus prioritetų, vyriausybės pareigūnai paskelbė daug viešų pareiškimų apie tai, kokie yra Rumunijos tikslai ES žemės ūkio politikoje. Vienas iš šių tikslų yra didesnis asignavimas moksliniams tyrimams ir intervenciniams fondams, atsižvelgiant į specifinius Rumunijos iššūkius (klimato kaitą, ligų ir kenkėjų plitimą). Rumunija kartu su kitomis valstybėmis narėmis siūlo pakeisti Komisijos pasiūlymą riboti išmokas nuo 100 000 EUR stambiesiems ūkininkams. Rumunijos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumas remiasi tuo, kad susidarė didelės žemės ūkio valdos, o fiksuotas subsidijų apribojimas sukeltų kliūtis sujungti mažesnes žemės valdas. Rumunija palaiko regresyvią išmokų schemą dideliems ūkiams ir neapriboja išmokų, susietų su aplinkos apsaugos sistemomis (t. y. ekologinių schemų, agrarinės aplinkosaugos ir klimato apsaugos priemonių). Jis taip pat pritaria mažesnių ūkių rinkodaros rėmimui, novatoriškoms intervencijoms, kurios per pastaruosius metus pasirodė esančios sėkmingos (pvz. kooperatyvai). Pateikta informacija apie Brexit procesą. Šiuo metu, po Europos Teisingumo Teismo sprendimo ir po balsavimo JK Parlamente atidėjimo, situacija neaiški, aptarta Brexit be susitarimo galimybė. Pateikta informacija dėl dabartinių prekybos derybų, informacija apie išlygos dėl ryžių importo iš Kambodžos ir Mianmaro užtikrinimo, informacija apie padėtį rinkoje. Taip pat pateikta informacija apie būsimą Invazinių svetimų rūšių sąrašo atnaujinimą. Šį klausimą Copa-Cogeca lygmenyje nuolat kėlė Lietuvos, Danijos, Lenkijos atstovai. Jų pastangomis, Copa-Cogeca gruodžio 5 d. parengė raštą Europos Komisijai, ragindama neįtraukti Kanadietiškos audinės į šį sąrašą.

Atstovavimas IDF kongrese

2018 m. spalio 24-28 d.  Tedžone (Pietų Korėjoje) vyko tarptautinės pienininkystės federacijos (IDF) metinis renginys, kuriame atstovavo LR ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas. Diskutuota apie pieno ūkių investicijas į naujausias technologijas ir pažangiausią galvijų genetiką. Aptarti pieno gamybos kaštų mažinimo būdai. Informacija perduota Lietuvos pieno gamintojams per LR ŽŪR komitetų posėdžius, susitikimus su Lietuvos pieno gamintojais, seminarus.

Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų susitikimai

2018 m. kovo 1d. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Bratislavoje vykusiame Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovų susitikime.

„Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lietuvos žemdirbių savivaldos atstovai aptarėme savo prioritetus dėl BŽŪP ateities, dalinomės aktualijomis apie žemės ūkio sektoriaus padėtį“, – informavo A.Svitojus.

Šio susitikimo metu buvo pasirašytas memorandumas, kuriame pakartotinai buvo pabrėžti Bratislavos deklaracijos prioritetai ir reikalavimai užtikrinti stiprų BŽŪP biudžetą.

2018 m. balandžio 20 d. LR ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus susitiko su Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru Krzysztof Jurgiel bei aptarė dvišalį bendradarbiavimą, pozicijų dėl BŽŪP ateities – biudžeto bei tiesioginių išmokų derinimą, tolesnę bendrą veiklą.

2018 m. balandžio 27 d. LR ŽŪR pirmininkas dviejų Baltijos šalių bendradarbiavimą ir BŽŪP pozicijas po 2020 m. aptarė susitikime su Latvijos žemės ūkio ministru Janiu Dūklavu.

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas 2018 m. balandžio 27 d. dalyvavo Čekijos žemės ūkio rūmų organizuotoje konferencijoje, o 2018 m. gegužės 23 d.  Rumunijos žemės ūkio rūmų konferencijoje. Konferencijose aptarta BŽŪP po 2020 m,  stipraus biudžeto poreikis, diskutuota apie tiesioginių išmokų konvergenciją, išmokų ribojimą („cappingą“).

2018 m rugsėjo 25 d. įvyko 8 šalių – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Kroatijos, Rumunijos žemės ūkio rūmų ir  Bulgarijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderių susitikimas, kuriame buvo pasirašytas komunikatas, akcentuojant stiprų ES biudžetą, išorinės tiesioginių išmokų konvergencijos poreikį.  Komunikatas išsiųstas ES institucijoms, valstybių vadovams.

2018 m. rugsėjo 26-28 d. Latvijoje ir Estijoje vyko tarptautinis renginys „Taikos duona“ , kuriame dalyvavo 11 šalių žemės ūkio ir kaimo plėtros ministrai bei žemdirbių savivaldos institucijų lyderiai. LR ŽŪR atstovavo direktorius Sigitas Dimaitis.  Renginyje akcentuota tarptautinio bendradarbiavimo svarba, socialinių partnerių įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.

2018 m. gruodžio 11-12 vyko trijų jūrų regiono susitikimas Bukarešte, kuriame dalyvavo 7 šalių –  Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos žemės ūkio rūmų ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai. Diskutuota apie BŽŪP ateitį, šalių prioritetus. Pasirašytas komunikatas, kuriame pabrėžtas stipraus  BŽŪP biudžeto poreikis, būtinybė spartinti tiesioginių išmokų konvergenciją.  Komunikatas išsiųstas ES institucijoms.LR ŽŪR atstovavo pirmininkas Arūnas Svitojus. 

Išskirtiniu 2018 – ųjų renginiu galėtume pavadinti liepos 4 – 5 d. Vilniuje LR ŽŪR surengtą tarptautinę konferenciją „Bendroji žemės ūkio politika po 2020 m.“ ir  ten pat įvykusį trečiąjį Trijų jūrų regiono susitikimą. Konferencijoje dalyvavo 9 ES šalių žemdirbių savivaldos lyderiai: Čekijos, Estijos, Kroatijos, Lenkijos, Slovakijos, Vengrijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų bei Bulgarijos ir Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai.

„Devynių skirtingų šalių atstovams pavyko surasti bendrų pozicijų dėl BŽŪP ateities, susitarta derinti bendrus veiksmus. Vilniuje buvo pasirašytas komunikatas dėl bendrų veiksmų siekiant palankesnės BŽŪP“, – sako A.Svitojus.

Pažymėtinas LR ŽŪR inicijuotas ir 2018 m. rugsėjo 13 d. organizuotas trijų Baltijos valstybių nepriklausomybės 100-mečio paminėjimas Briuselyje, Lietuvos atstovybėje, kuriame dalyvavo Copa-Cogeca vadovai, ES institucijų atstovai, diplomatai. Pristatyti nacionaliniai trijų Baltijos valstybių patiekalai, kuriuos pristatė Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijos.

Protesto akcijos

LR ŽŪR per 2018 m. organizavo 2 protesto akcijas Briuselyje, Europos Vadovų Tarybos susirinkimų metu.

Pirmoji akcija organizuota 2018 m. spalio 18 d. Protesto akcijoje dalyvavo 4 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos atstovai.

Protesto akcijos dalyvius aplankė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas lenkas Czeslaw Adam Siekierski, atstovus priėmė Europos Komisaro Philo Hogano kabineto narys Dermot Ryan.

Pareigūnams įteikti žemdirbių reikalavimai – tiesioginės išmokos, siekiančios ES vidurkį, esamo lygio KP lėšos, „lubos“ valstybės paramai, paramos paprastinimas, parama jauniems ir naujiems ūkininkams.

Antroji akcija organizuota 2018 m. gruodžio 13 d., kurioje dalyvavo 5 šalių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemdirbių savivaldos atstovai.

Protestuotojus aplankė Czeslaw Adam Siekierski kabineto atstovas.

LR ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas drauge su Latvijos ir Estijos atstovais, susitiko su Europos Komisaru Valdžiu Dombrovskiu.

LR ŽŪR surengtai tarptautinei protesto akcijai buvo iš anksto pasirengta, protesto akcijos dalyviai – Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos žemės ūkio rūmai bei Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijos – iš anksto parengė bendrą kreipimąsi, kuriame buvo nurodyti penki reikalavimai:

  • Tiesioginės išmokos 2021-2027 m. programiniu laikotarpiu – ne mažesnės kaip ES tiesioginių išmokų vidurkis;
  • Parama Kaimo plėtros programai – ne mažesnio kaip 2014-2020 m. programinio laikotarpio lygio;
  • Vienodos nacionalinio prisidėjimo ribos žemės ūkio paramos schemoms – įskaitant Kaimo plėtros programą;
  • Radikaliai supaprastintos paramos sistemos ir sumažinta administracinė našta;
  • Konkretūs finansiniai ir organizaciniai mechanizmai, skatinantys ir padedantys įsikurti jauniesiems ūkininkams, taip pat priemonės, skirtos naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams.

Padėka akcijų rėmėjams

Niekada ne per daug pasakyti „ačiū“. LR ŽŪR pirmininkas dėkojo  protesto akcijas parėmusiems LR ŽŪR nariams: Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijai „Kooperacijos kelias“, Lietuvos daržovių augintojų asociacijai, Lietuvos avių augintojų asociacijai, Lietuvos ūkininkių draugijai, Lietuvos sėklininkystės asociacijai, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungai, Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijai, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai, Lietuvos šiltnamių asociacijai, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijai, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijai, Ignalinos rajono žemdirbių asociacijai, Jonavos rajono žemdirbių asociacijai, Ukmergės rajono žemdirbių asociacijai, Šakių rajono žemdirbių asociacijai, Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijai, Biržų rajono žemdirbių asociacijai, Molėtų rajono žemdirbių asociacijai.

Protesto akcijas rėmusiems Žemės ūkio kooperatyvams, rajonų ūkininkų sąjungoms, verslo įmonėms: Žemės ūki kooperatinei bendrovei „Pieno gėlė“, Žemės ūkio kooperatyvui „Kulvos žemė“, Žemės ūkio bendrovei „Draugas“, Kooperatinei bendrovei „GO UALITY“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Rapsoila“, Žemės ūkio bendrovei „Sala“, Žemės ūkio bendrovei „Ivasta“, Žemės ūkio bendrovei „Ekonauda“, Lietuvos ūkininkų sąjungos Panevėžio skyriui, Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriui, Šakių rajono ūkininkų sąjungai, Trakų rajono žemdirbių asociacijai bei ūkininkams ir kaimo gyventojams net iš 22 rajonų.

Vykdytos veiklos viešinimas

Organizuotos 5 spaudos konferencijos ir paskelbta 14 spaudos pranešimų BNS (BŽŪP, dėl situacijos gyvulininkystėje, dėl protesto akcijų Briuselyje, dėl situacijos žemės ūkyje, dėl parodų).

Parengti 22 spaudos pranešimai ELTA (dėl situacijos žemės ūkyje, dėl BŽŪP ir protesto akcijų, dėl įgyvendinamų projektų ir jų naudos ūkininkams).

Bendradarbiauta su respublikine žemdirbiška spauda „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, rajonine spauda, interneto portalais DELFI, 15 min ir kt.

LR ŽŪR narių pasiekimai buvo viešimi respublikinėje spaudoje ir LR ŽŪR interneto svetainėje. Tarptautinėje ir užsienio žiniasklaidoje (AGRA FACTS, POLITICO, EURACTIV, Danijos, Belgijos, Britanijos, Vokietijos spaudoje) buvo pristatytos protesto akcijos Briuselyje ir jų metu pateikti reikalavimai ES institucijoms.