Būtinos priemonės bulvių marui ES sustabdyti

Copa – Cogeca „Bulvės“ darbo grupė pateikė ES bulvių gamybos veiksmų planą dėl bulvių maro sustabdymo.

Bulvių maras (Phytophthora infestans) – žalingiausia bulvių liga, kelianti grėsmę visos Europos bulvių augintojams.

Patogenas užkrečia lapus bei gumbus ir per 1-2 savaites gali sunaikinti visą bulvių derlių. Be to, patogenas yra puikiai prisitaikantis ir operatyviai išvysto atsparumą fungicidams, kurie naudojami kovai su miltlige visoje ES.

Ši bulvių liga yra 2024 m. sezono rykštė, todėl bulvių sektoriui būtina operatyviai imtis trumpalaikių ir ilgalaikių sprendimų bei taikyti mokslinių tyrimų praktiką.

Būtina informuoti Europos Komisiją, Europos Parlamentą ir valstybes nares apie susidariusį padėties rimtumą ir būtinybę skubiai imtis koordinuotų veiksmų, įskaitant būtinybę pradėti įgyvendinti atitinkamą Europos Komisijos ir valstybių narių politiką ir skirti tam atitinkamus išteklius.

Šiuo veiksmų planu siekiama:

– didinti nacionalinių ir Europos valdžios institucijų ir bulvių vertės grandinės suinteresuotųjų šalių informuotumą apie būtinybę spręsti problemą;

– glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Komisija, valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, parengti konkrečias priemones;

– pripažinti, kad vėlyvajai miltligei kontroliuoti reikalingos saugios, veiksmingos ir pakankamos priemonės, kovai su agresyviomis Phytophthora atmainomis ir kt.

Bulvės auginamos 1,7 proc. ES ariamos žemės, iš viso apie 1,7 mln. hektarų ES. Be šviežių bulvių vartojimo, bulvės taip pat yra perdirbamos. Bendra ES perdirbtų bulvių produkcijos vertė 2019 metais siekė 9,1 mlrd. eurų, t.y. 1,6 proc. visos Europos maisto pramonės produkcijos vertės. ES taip pat yra perdirbtų bulvių eksportuotoja. Eksporto vertė 2022 m. siekė 3 mlrd. eurų.

Apie 1,5 mln. ES žemės ūkio valdų/ūkininkų augina bulves. Bulvės, įskaitant sėklines bulves, sudaro apie 3 proc. visos ES žemės ūkio produkcijos. Daugeliui žemės ūkio valdų/ūkių bulvės yra naudojamos sėjomainoje su javais