Europos Audito Rūmų ataskaita apie interesų konfliktą ES sanglaudos ir žemės ūkio išlaidų srityse

Europos Audito Rūmai ką tik paskelbė specialiąją ataskaitą 06/2023 „Interesų konfliktas ES sanglaudos ir žemės ūkio išlaidų srityse. Sistema sukurta, tačiau nepakanka skaidrumo ir trūksta nustatymo priemonių“, kurios rengimui vadovavo Audito Rūmų narys Pietro Russo.

Nors yra įdiegta interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ES išlaidų srityje sistema, vis dar esama spragų skatinant skaidrumą ir nustatant rizikingas situacijas. Tokia išvada padaryta ataskaitoje, kurioje visų pirma nagrinėta, kaip šis probleminis klausimas sprendžiamas žemės ūkio ir sanglaudos politikos srityse, kuriose išleidžiama daugiausia ES lėšų.

​​Interesų konfliktai yra ES biudžetui įtakos turintys pažeidimai, kurie atsiranda, kai dėl priežasčių, susijusių su šeima, emociniu gyvenimu, politinėmis ar nacionalinėmis pažiūromis, ekonominiais interesais arba bet kokiais kitais asmeniniais interesais, kyla pavojus, kad asmuo, dalyvaujantis valdant ES biudžetą, nebegali nešališkai ir objektyviai vykdyti savo funkcijų.

Nagrinėjome, ar interesų konfliktai yra tinkamai sprendžiami žemės ūkio ir sanglaudos politikos srityje. Darome išvadą, kad Komisija ir valstybės narės yra įdiegusios interesų konfliktų prevencijos ir valdymo sistemą, tačiau vis dar esama spragų skatinant skaidrumą ir nustatant rizikingas situacijas.

Rekomenduojame Komisijai imtis veiksmų, kuriais būtų gerinami gebėjimai užkirsti kelią interesų konfliktams, juos nustatyti ir apie juos pranešti bei skatinamas skaidrumas.

​Audito Rūmų specialioji ataskaita, parengta pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Specialiąją ataskaitą 06/2023: Interesų konfliktas ES sanglaudos ir žemės ūkio išlaidų srityse lietuvių kalba  RASITE ČIA