Rietavo ūkininkų susirinkimas

Lapkričio 9 d. Rietavo savivaldybės salėje ūkininkai susipažino su žemės tvarkymo ir administravimo politika, žemės reforma, žemėtvarkos planavimu, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimu ir kitais žemės pardavimo, pirkimo ir nuomos klausimais, kuriuos pristatė Nacionalinės žemės tarnybos Plungės ir Rietavo skyriaus vedėjas Steponas Januška.

VMVT Rietavo skyriaus viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Alvydas Montvydas informavo ūkininkus apie supaprastintus reikalavimus, taikomus gyvūninių ir augalinių produktų gamybai ir pardavimui mažais kiekiais.

Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Birutė Dromantienė supažindino ūkininkus su paraiškų teikimu iki 16 tūkst. Eur paramai, skirtai verslo planui įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos, pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“. Taip pat ūkininkams buvo pristatyta Žemės ūkio rūmų  organizuota protesto akcija Briuselyje, vykusi spalio 18 d. ir planuojama protesto akcija gruodžio 13 d. dėl BŽŪP politikos 2021-2027 m. B.Dromantienė dėkojo spalio 18 d. protesto akciją finansiškai parėmusiam  ūkininkui Antanui Stanislovui Jurkui ir Rietavo savivaldybės ūkininkų sąjungai. Taip pat padėkojo protesto akcijoje dalyvavusiam ūkininkui Ramūnui Jurkui.

Ūkininkai turėjo daug klausimų Rietavo savivaldybės administracijai dėl ženkliai išaugusio žemės mokesčio. Ūkininkai pažymėjo, kad Rietavo savivaldybės taryboje nėra kaimo reikalų komiteto, kuris padėtų spręsti ūkininkų problemas, todėl dabar ūkininkai patys turi rūpintis kaimo reikalais, nuolat sekti įvykius ir naujienas. Po ilgų ir karštų diskusijų buvo priimtas sprendimas, kad kitame Rietavo savivaldybės tarybos posėdyje bus sprendžiamas klausimas dėl žemės mokesčio sumažinimo.