Rūmų tarptautinė veikla

Vasario 5 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko žemdirbių ir kitų kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimo Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose 2017 m. rezultatų pristatymas.

Žemės ūkio rūmų (Rūmų) tarptautinę veiklą pristatė Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė.

Rūmai aktyviai dirbo atstovaujant ūkininkus ir kaimo gyventojus bei kooperatyvų atstovus tarptautinėse organizacijose „COPA- COGECA“ – Europos Sąjungos kooperatyvų ir ūkininkų asociacijų skėtinėje organizacijoje. Būtent čia daug diskutuota, teikta pasiūlymų ir reikalauta vienodų sąlygų visiems ES bendrijos žemdirbiams,  drauge su kitomis šalimis teikta pozicija dėl ES lygio teisės akto, reglamentuojančio nesąžiningus veiksmus maisto prekybos grandinėje ir ūkininkų padėties stiprinimo joje priėmimo būtinybės, vyko daug diskusijų dėl paramos paskirstymo, žemės ūkio ir kaimo vietovių ekonominių perspektyvų, aplinkos apsaugos, klimato kaitos, tvarios ir saugios maisto produktų gamybos klausimais.

Per 2017 m. Rūmų ekspertai dalyvavo 19 –oje  Copa-Cogeca renginių:

10 – yje  Copa ir Cogeca prezidiumų posėdžių;

6 Copa politikos koordinavimo komiteto ir Cogeca kooperatyvų koordinavimo komiteto posėdžiuose;

ES – Šiaurės Amerikos žemės ūkio ir kaimo plėtros konferencijoje;

Seminare dėl ūkininkų įtraukties į pridėtinės vertės grandinę;

Komunikacijos seminare Rūmų atstovė skaitė pranešimą apie ES įvaizdį ir žemės ūkio komunikaciją Baltijos šalyse.

***

Rūmų ekspertai dalyvavo atskirose darbo grupėse ir komitetuose:

Copa politikos koordinavimo komitete;

Cogeca kooperatyvų koordinavimo komitete;

Maisto grandinės darbo grupėje;

Pasirengimo Brexit darbo grupėje;

Mokesčių ir teisės klausimų darbo grupėje;

Moterų komitete.

***

Vienas pagrindinių klausimų 2017 m. – BŽŪP ateitis po 2020 m.

Copa-Cogeca pozicijos dėl BŽŪP ateities pirminis projektas Copa-Cogeca nariams buvo pateiktas dar 2017 m. sausio mėnesį. Jame apie tiesiogines išmokas užsiminta tik tiek:

„Lyginamasis tiesioginių išmokų dydis tarp valstybių narių turėtų būti toliau analizuojamas.“

Rūmų atstovai visuose posėdžiuose nuolat pabrėždavo tiesioginių išmokų problemą.

Copa-Cogeca pozicija buvo patvirtinta bendro šių organizacijų prezidiumo posėdžio metu 2017 m. balandžio 27 d. Šiame dokumente tiesioginių išmokų paminėjimas jau kur kas palankesnis Lietuvos žemdirbiams ir artimesnis Rūmų pozicijai: „Tam, kad kaimo vietovės visoje ES būtų gyvybingos, turėtų būti siekiama tolesnės pažangos harmonizuojant tiesioginių išmokų lygius tarp ES šalių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus.“

Rūmų poziciją atitinka tokie Copa-Cogeca elementai, kaip:

  • stipraus BŽŪP biudžeto išlaikymas, užtikrinant pirmojo ir antrojo BŽŪP ramsčių finansavimą;
  • efektyvių rizikos valdymo mechanizmų kūrimas;
  • sąžiningas maisto grandinės funkcionavimas ir palankesnis kainos pasiskirstymas grandinėje pradiniams žemės ūkio produkcijos gamintojams, kooperacijos skatinimas;
  • kaitų kaitos žemės ūkyje užtikrinimas.

2017 m. lapkričio 30 d. posėdyje apie būtinybę užtikrinti lygias sąlygas visų ES šalių ūkininkams jau kalbėjo Copa pirmininkas Joachim Rukwied (Vokietija) bei Komisaras  Ph. Hoganas.

Apie BŽŪP biudžetą plačiai diskutuota ir Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose, kuriuose  dalyvavo Europos komisarai Ph. Hogan (Žemės ūkis ir kaimo plėtra), G. Oettinger (Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai), J. Katainen (Užimtumas, augimas, investicijos, konkurencingumas).

Daug diskusijų ES sukėlė Brexit situacija

Copa-Cogeca prezidiumų posėdžiuose dalyvavo vyr. derybininkas. M. Barnier, savo pozicijas nuolat išsakė Britanijos ir Airijos ūkininkų atstovai. Buvo aptariama derybų eiga, galimos prekybos problemos, saugumo situacija, poveikis ES biudžetui, kiti klausimai. Informacija apie Brexit nuolat stebima, vertinama, sisteminama bei pateikiama ŽŪR interneto puslapyje.

Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis aktyviai pasisakė už tai, kad Brexit paliekama skylė biudžete nevestų prie BŽŪP biudžeto sumažėjimo. Buvo pasisakoma prieš nacionalinį pirmo ramsčio (tiesioginių išmokų) bendrą finansavimą – tokią poziciją palaikė ir Copa-Cogeca bei Komisaras Hoganas.

Lietuvos žemės ūkio rūmų iniciatyva iškelta problema dėl 2017 m. žemdirbių patirtų nuostolių dėl liūčių buvo aptarta Baltijos ir Šiaurės šalių atstovų susitikimuose, vykstančiuose Copa-Cogeca prezidiumų metu. 2017 m. spalio 11 d. Komisarui Hoganui išsiųstas Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Danijos žemdirbių savivaldos organizacijų vadovų pasirašytas raštas dėl sudėtingos žemdirbių situacijos ir paramos poreikio.

Dalyvavimas Tarptautinėje pieno federacijoje (IDF)

Rūmai yra pilnateisiai ir aktyvūs Tarptautinės pieno federacijos – IDF nariai. 2017 m. lapkričio mėn. Rūmų Veislininkystės komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas dalyvavo šios organizacijos organizuotame forume Belfaste, Šiaurės Airijoje. Forume daug dėmesio buvo skiriama ekonominio tvarumo nestabilios rinkos sąlygomis nagrinėjimui, būtinoms investicijomis į pienininkystę besivystančiose šalyse, pristatyta inovatyvaus ūkininkavimo nauda, daug dėmesio skiriama pieno produktų naudos sveikatai įrodymui. Aktyvių diskusijų ir apskritųjų stalų sesijose drauge su pieno sektoriaus lyderiais iš viso pasaulio diskutuota apie maisto saugą ir standartus, pieno kokybės užtikrinimo svarbą, karvių pašarų ir jų priedų įtaką pieno kokybei, pieno produktų naudą vaikams.

Diskusijos ir susitikimai dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. sausio 20 d. parodos „Žalioji savaitė“ Vokietijoje (Berlyne) metu Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis susitiko su Vengrijos, Latvijos ir Estijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiais ir aptarė BŽŪP ateities perspektyvas bei kiekvienos šalies pozicijas.

2017 m. kovo 28 – 29 d. l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo išplėstiniame Vyšegrado šalių žemės ūkio rūmų susitikime Bratislavoje (Slovakija).  Susitikime, kuriame dalyvavo Kroatijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Estijos žemės ūkio rūmų atstovai, buvo pasirašyta Bratislavos deklaracija dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. balandžio 18 d. įvyko Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijų (Lietuvos, Latvijos, Estijos) atstovų susitikimas Tartu, (Estijoje), kur buvo suderinta bendra Baltijos šalių pozicija dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos žemės ūkio rūmai organizavo tarptautinę konferenciją „Bendrosios žemės ūkio politikos ateitis: žemdirbių interesų pripažinimas“, kuri vyko Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje. Konferencijoje dalyvavo Latvijos, Suomijos, Čekijos žemdirbių savivaldos atstovai. Konferencijoje buvo pasirašytas susitarimas dėl bendros veiklos ir pozicijos dėl BŽŪP po 2020 m.

2017 m. spalio 18 – 19 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo konferencijoje apie tvarų ūkininkavimą ir išplėstiniame Vyšegrado šalių žemės ūkio rūmų susitikime Budapešte (Vengrija). Susitikime kiekvienos šalies lyderiai išsakė savo poziciją dėl BŽŪP ateities.  Konferencijoje dalyvavo Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Kroatijos, Vengrijos, Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovai. Susitikimo metu Vengrijos žemės ūkio rūmai ir Bulgarijos žemdirbių savivaldos atstovai savo parašais prisijungė prie Bratislavos deklaracijos (2017 m. kovo 28 – 29 d.).

2017 m. gruodžio 6 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo pirmajame Trijų jūrų regiono žemės ūkio rūmų atstovų susitikime Varšuvoje (Lenkija). Susitikime, kuriame dalyvavo Estijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Austrijos, Kroatijos, Slovėnijos, Slovakijos žemės ūkio rūmų ir Bulgarijos, Rumunijos, Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijų lyderiai, buvo aptartas komunikatas dėl BŽŪP ateities ir pasirašyta Varšuvos deklaracija dėl tvaraus žemės ūkio skatinimo.

Užsienio svečiai Rūmuose

2017 m. gegužės 18 d. Žemės ūkio rūmuose lankėsi Kinijos arklių augintojų asociacijos atstovai: generalinis sekretorius Yue Gaofeng, Tarptautinių ryšių departamento vadovas Dai Shiwen, Arabų arklių augintojų viceprezidentas Jiang Wentao, Kinijos arklių augintojų asociacijos narys Yu Xin. Svečius pasitiko l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, pristatęs Lietuvoje veikiančias arklių augintojų asociacijas.

Susitikime su Kinijos arklių augintojais dalyvavo Lietuvos Ristūnų sporto asociacijos atstovas  Kęstutis Saikevičius, Lietuvos Arabų arklių augintojų asociacijos vadovas Vaclovas Macijauskas, Respublikinės lenktyninių žirgų lygos vadovas Vidmantas Isoda, Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijos vadovė Raminta Sakalauskienė, Žemaitukų arklių asociacijos vadovė Rūta Šveistienė, Lietuvos arklių augintojų asociacijos atstovas Marijonas Raila, įmonės „My land“ atstovai.

Susitikimo su Žemės ūkio rūmų organizacijų nariais ir kitais Lietuvos arklių augintojais kiniečiai išsakė norą bendradarbiauti su asociacijomis, surasti bendrų sąlyčio taškų tarp Kinijos ir Lietuvos arklių augintojų.

Susitikime su Kinijos arklių augintojais dalyvavę Lietuvos arklių augintojų asociacijų lyderiai ir atstovai pristatė asociacijų veikla, vykdomus konkursus, varžybas, vertinimus, tarptautinę veiklą, atstovavimą asociacijos narių interesams vietos valdžios ir tarptautiniu mastu.

2017 m. birželio 7 d. Rūmuose lankėsi Austrijos žemės ūkio rūmų atstovai ir ūkininkai.  Susitikimo metu l. e. p. pirmininkas S. Dimaitis pristatė Lietuvos žemės ūkio rūmų organizacijas, atstovavimą žemdirbių interesams vietos valdžios ir tarptautinėse organizacijose.

Svečiams iš Austrijos buvo įdomi Lietuvos pozicija dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP), Lietuvos žemdirbių tiesioginių išmokų, išmokų už ekologišką produkciją klausimai, tęstinio žemdirbių mokymo aktualijos, ūkininkaujančio jaunimo kaime klausimai bei galimybės bendradarbiauti bendruose projektuose.

2017 m. rugsėjo 8 – 9 d. Lenkijos Žemės ūkio rūmų atstovai apsilankė specializuotoje mėsinių galvijų parodoje (Lazdijuose), kurią organizavo Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija drauge su Žemės ūkio rūmais.

2017 m. gruodžio 19 d. Rūmuose lankėsi Kinijos generalinės ekonominės žiniasklaidos asociacijos generalinė sekretorė Jane Jiang.

Žemės ūkio rūmuose pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas tarp Lietuvos žemės ūkio rūmų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos bei Kinijos generalinės ekonominės žiniasklaidos asociacijos.

Memorandumą pasirašė Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis, Lietuvos pramonininkų asociacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Gediminas Žemaitis ir Kinijos generalinės ekonominės žiniasklaidos asociacijos generalinė sekretorė Jane Jiang.

Memorandume asociacijos įsipareigojo vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti abipusę pažangą ir plėtrą, keistis gerąja patirtimi, palaikyti ryšius ir teikti tarpusavio konsultacijas, siekiant užmegzti institucijų bei įmonių bendradarbiavimą.

„Bendradarbiavimas su Kinijos atstovais tampa vis reikšmingesnis. Kinija – didžiulė šalis, išgyvenanti reikšmingus pokyčius. Stiprėjanti vidurinės klasės žmonių perkamoji galia lemia tai, kad Kinijoje auga kokybiškų europietiškų maisto produktų paklausa. Tai atveria galimybes ir Lietuvos žemės ūkio bei maisto sektoriui eksportuoti produktus į didžiulę ir pelningą rinką. Beveik po šešerių metų derybų, 2016-aisiais, 17 Lietuvos pieno įmonių pradėjo eksportuoti pieno produktus – sviestą, kondensuotą pieną, pieno miltelius, sūrius, ir kitą pieno produkciją, į Kiniją. 2016 m. pabaigos duomenimis eksportas į Kiniją siekė – 123,2 mln. EUR, o importas – 708,2 mln. EUR, taigi tobulėti dar turime kur“ – kalbėjo Sigitas Dimaitis.

Kinijos generalinės ekonominės žiniasklaidos asociacijos generalinė sekretorė Jane Jiang pristatė savo organizaciją, kuriai priklauso net 117 svarbiausių šalies žiniasklaidos priemonių – laikraščių, žurnalų, televizijos kanalų, interneto portalų, socialinių medijų, kurios specializuojasi ekonomikos naujienų srityje. Asociacijai priklauso ir Kinijos vyriausybės žiniasklaidos priemonės. „Mūsų tikslas – pristatyti Lietuvos įmones, siekiančias įeiti į Kinijos rinką, informuoti apie lietuviškus produktus, jų išskirtinumą, vertę ir naudą“ – kalbėjo J. Jiang.

2017 m. gruodžio 14 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininką Sigitą Dimaitį ir visus narius pasiekė Lenkijos žemės ūkio ministro Krzysztof Jurgiel Kalėdinis sveikinimas, kuriame dėkojama už aktyvų bendradarbiavimą, bendrystę, socialinę partnerystę, kuri yra ir išlieka svarbi siekiant bendrų tikslų BŽŪP perspektyvoje.

PRANEŠIMAS