ŠESD mažinimo galimybės

Spalio 11 d. įvyko EIP veiklos grupės susitikimas, pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto (LSMU GI) drauge su Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais (LR ŽŪR) įgyvendinamą projektą „Intensyvaus pieno ūkio sistemų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, įgyvendinimas“ (Biotechnologinių priemonių (gyvų pieno rūgšties bakterijų – inokuliantų) panaudojimas siloso fermentacijai gerinti ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išsiskiriančių siloso fermentacijos (rūgimo) ir jo ėmimo iš saugyklų ir šėrimo galvijams metu mažinti).

Projekto vadovas LSMU GI vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Virginijus Uchochis pažymi projekto naujumą ir privalumus. „Pateikus kuo tikslesnę informaciją apie biologinius silosavimo priedus, bus galima sukurti ekonomiškai ir techniškai efektyvius būdus, kurie sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą gaminant silosuotus pašarus ir juos naudojant šėrimui. Projekto tikslas – kokybiškai ir kiekybiškai įvertinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, pašarų (siloso) gamybos ir naudojimo šėrimui metu ir nustatyti ar inokuliantai gali sumažinti ŠESD dujų išskyrimą, diegti inovacijas siloso gamybos ir jo naudojimo šėrimui sektoriuje, taikant naujausius biotechnologinius  produktus, įgalinančius ne tik didinti melžiamų karvių produktyvumą, bet ir gerinti pieno kokybę, užtikrinti jų sveikatingumą ir mažinti aplinkos taršą bei skatinti Lietuvos pieno ir kitų galvijų ūkius naudoti biotechnologijos produktus, galinčius didinti jų produktyvumą, sveikatingumą ir leidžiančius sušvelninti neigimą poveikį aplinkai“, – kalba projekto vadovas dr. V. Uchotskis.

Projekte daug dėmesio skiriama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su žalių augalų silosavimu (metano, azoto oksido, anglies dioksido) išmetimu. Bus įtraukti ir išskirti pagrindiniai išmetamųjų teršalų  (ne tik dujų bet ir kitų kenksmingų medžiagų) šaltiniai, gaminant silosą ir jį naudojant pašarui.

Kas gi yra biologinių silosavimo priedai – inokuliantai? Inokuliantai – tai produktas, kurį sudaro pavieniai pieno rūgšties bakterijų (homofermentatyvnių arba heterofermentatyvinių) štamai arba jų mišiniai. Pastaraisiais metais dažniausiai naudojami homofermentatyvinių ir heterofermentatyvinių pieno rūgšties bakterijų mišiniai. Homofermentatyvinės pieno rūgšties bakterijos augaluose esantį cukrų didžiąja dalimi fermentuoja į pieno rūgštį, labai greitai sumažina pH vertę, išeikvodama labai mažai silosuojamoje masėje esančios energijos. Heterofermentatyvinės pieno rūgšties bakterijos augalų cukrų fermentuoja į pieno ir acto rūgštį, kuri pasižymi antimikrobinėmis savybėmis ir stabdo mielių bei pelėsių augimą silose ir gerina aerobinį stabilumą.

Inokuliantų savybės ir jų nauda:

● skatina pienarūgštę fermentaciją ir pagreitina siloso pilną fermentaciją (įrūgimą) bei slopina nepageidaujamų mikroorganizmų veiklą;

● mažina maisto medžiagų nuostolius, stabdo baltymų irimą ir didina siloso ėdamumą, mažina metano susidarymą galvijų prieskrandžiuose;

● slopina mielių ir pelėsių, kurios sukelia aerobinį siloso gedimą, augimą ir mažina mikotoksinų susidarymą;

●slopina siloso kaitimą ir tuo pačiu pašaro gedimą jo ėmimo iš saugyklų metu ir ėdžiose;

●gerina drėgnų pašarų mišinių kokybę ir apsaugo juos nuo ankstyvo kaitimo;

● mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų nepageidaujamų (kenksmingų) medžiagų išskyrimą į aplinką.

ATMINTINA: Naudojant silosavimo priedus, nereiškia kad galima ignoruoti geros silosavimo technologijos praktikos reikalavimus.

Projektas įgyvendinamas pagal pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.