Sveikinimai Kauno rajono VVG 20-mečio proga

Birželio 18 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis visos ŽŪR bendruomenės vardu sveikino Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) narius, lyderius ir pirmininkę Kristiną Švedaitę.

„Šiandien ypatinga diena, kai džiaugiamės aktyviais žmonėmis, kurie susivieniję bendram tikslui veikli ir įgyvendinti Vietos veiklos grupių misijąplėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas bei inovacijas, prisidėti prie gyvenamosios aplinkos gerinimo, kuriant ir įgyvendinant puikias verslo idėjas, kas gražina mūsų ekonominę ir kultūrinę plėtrą. 20-metų veiklos ir nuoširdaus darbo stiprinant vietos partnerystę, įtraukiant valdžios, savivaldos bei verslo partnerius, aktyvaus dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas ir bendradarbiaujant su užsienio šalių partneriais – puikus rezultatas, už kurį visos Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) bendruomenės vardu dėkoju kiekvienam VVG nariui ir žinoma buriančiai bei telkiančiai Kauno r. VVG pirmininkei Kristinai Švedaitei, kuri yra aktyvi  ŽŪR Tarybos narė. Klestėkite, vienykite ir puoškite mūsų kraštą gražias ir prasmingais darbais ir iniciatyvomis“, – kalbėjo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) – tai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Kauno rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra. Šiandien organizacija vienija 55 narius.

Kauno rajono VVG įkurta lygiai prieš 20 metų – 2004 m. birželio 18 d. Jos įkūrimą inicijavo Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Samylų, Raudondvario bendruomenių centrų atstovai. VVG narių atstovų dalyvavimas paremtas savanoriška veikla. VVG vizija – stiprus bendradarbiavimo ir partnerystės tinklas, skatinantis pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui.

Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti Kauno rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos patrauklumą bei darną. Veikloje prioritetą teikiame efektyviam ES paramos panaudojimui, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių tolygią plėtrą. Didelį dėmesį skiriame besimokančios bendruomenės kūrimui. Šiam tikslui užmezgame teritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė yra vienas pagrindinių besimokančios bendruomenės veiksnių. VVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos VVG tinklo, Lietuvos kaimo tinklo narė.