Veterinarijos gydytojų savivaldai – 100

2023 m. birželio 17 d. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija (LVGA) paminėjo Veterinarijos gydytojų savivaldos 100-metį. Renginys pradėtas parodos  Lietuvos liaudies buities muziejuje atidarymu. Jubiliejinės parodos atidarymo juostelę perkirpo Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas dr. Audrius Kučinskas, buvęs ilgametis LVGA prezidentas dr. Vidmantas Bižokas ir Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė. 

Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos ištakas pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos muziejaus vedėja Lina Baršauskienė. 

Žemės ūkio rūmų  (ŽŪR) sveikinimas

„Džiugu ir simboliška sveikinti garbingo jubiliejaus – veterinarijos gydytojų savivaldos 100-mečio proga ŽŪR narius – Lietuvos veterinarijos gydytojų asociaciją, kuri savo atkakliu darbu prisideda prie veterinarijos gydytojų savivaldos, profesijos ir visos veterinarijos ateities, darbais ir aktyvia visuomenine veikla vienija veterinarijos gydytojus bendriems mokslo, savivaldos, profesijos ir visos veterinarijos ateities tikslams bei yra aktyvūs ir matomi pasaulio bendrijoje. Šiandien sveikiname ir dėkojame, kad aktyviai dalyvaujate Žemės ūkio rūmų veikloje ir į veterinarijos ateitį žvelgiate kaip į savo misiją. Jūsų veikla – puikus pavyzdys jaunajai kartai, kuris įprasmina prieš šimtmetį įkurtos Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos tikslus. Visiems asociacijos nariams linkime geros sveikatos, pasitikėjimo, optimizmo, puikių galimybių ir perspektyvų“, – kalbėjo dr. Arūnas Svitojus.

ŽŪR vicepirmininkas Algis Baravykas akcentavo bendrystės ir probleminių klausimų drauge sprendimo svarbą. „ŽŪR vienija 40 organizacijų, tarp kurių yra ir Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija. Šiandien turime daug aktualių klausimų, todėl juos spręsti turime vienydamiesi“.

ŽŪR sveikinimai ir padėkos raštai įteikti Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentui dr. Audriui Kučinskui, viceprezidentui Petrui Tamašauskui, buvusiam ilgamečiam asociacijos prezidentui dr. Vidmantui Bižokui ir asociacijos administratorei dr. Vilmai Zigmantaitei.

Šalies ir užsienio svečių sveikinimai

100-ojo Veterinarijos gydytojų savivaldos jubiliejaus proga sveikino Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo nariai Vigilijus Jukna ir Kęstutis Mažeika.

Sėkmingu bendru darbu pasidžiaugė ir ilgiausių metų linkėjo Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas Linas Varanauskas, buvę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriai –  dr. Kazimieras Lukauskas, dr. Jonas Milius, buvęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento direktorius Zigmas Nevardauskas.

Garbingo jubiliejaus proga Lietuvos veterinarijos gydytojų pasveikinti atvyko Latvijos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas Ilmars Duritis su kolegomis, Estijos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas Madis Leivits su komanda, Lenkijos Palenkės vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų prezidentas Marek Pirsztuk, Marek Visockij su kolegomis.

Užsienio svečiai pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu mokslo ir praktikos srityse, bendrais projektais ir žinių sklaida mokslinėse bei praktinėse konferencijose, seminaruose, parodose ir kt.

Istorija

Lygiai prieš 100 metų – 1923 – ųjų birželio 17 dieną, taip pat šeštadienį, į Laikinąją sostinę – Kauną, iš visų šalies kraštų rinkosi veterinarijos gydytojai. Tądien Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos name (Kęstučio g. 15), kurio antrajame aukšte buvo ir Veterinarijos inspekcijos būstinė, prasidėjo Steigiamasis arba pirmasis suvažiavimas, kuriame buvo įkurta Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga.  Tai įvyko šeštaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais. Suvažiavime dalyvavo 43 veterinarijos gydytojai, o darbotvarkėje – laikinosios valdybos pranešimas; Veterinarijos gydytojų sąjungos įstatų priėmimas; Sąjungos valdybos ir revizijos komisijos rinkimai; Krašto veterinarijos reikalų svarstymas; Profesinių veterinarijos gydytojų reikalų aptarimas bei  spaudos leidinio įkūrimas. Suvažiavimo pirmininku buvo išrinktas veterinarijos gydytojas Kostas Jašinskas, vicepirmininku – Zigmas Mockus, sekretoriumi – Feliksas (Peliksas) Mikšys.

Nuo 1924 m. pradėtas leisti mokslo ir praktikos veterinarijos ir gyvulininkystės mėnesinis žurnalas „Veterinarija ir zootechnija“, kuris atspindėjo Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos veiklą ir probleminius klausimus.

Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos (LVGS) ir Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) vadovai

LVGS pirmasis valdybos pirmininkai tarpukariu –  Feliksas (Peliksas) Mikšys (pirmasis), Petras Mironas, dr.  Stasys Jankauskas (1933) , prof. Konradas J. Aleksa, veterinarijos medicinos daktarai Juozas Mykolas Užupis ir Kostas Kanauka.

Atkurtos Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjungos pirmininkai, vėliau, LVGA prezidentai:  Dr.  Rimantas Karazija (1989-1992 m.) ;

Dr. Vygandas Paulikas (1992-1993 m.) ;

Veterinarijos gydytojas  Edvardas Valionis (1993-1997 m.) ;

Dr. Petras Mačiulskis (1997-2003 m.);

Nuo 2003 m. spalio 9 dienos (LVGA 32-ojo suvažiavimo) iki 2019 metų spalio 11 dienos (LVGA 48-ojo suvažiavimo) vadovavo dr. Vidmantas Bižokas;

2019 m. spalio 11 dieną LVGA 48-ajame suvažiavime LVGA prezidentu ketverių metų kadencijai (2019-2023) išrinktas LSMU  Biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas, dr. Audrius Kučinskas.