ŽŪR padėkos rietaviškiams

Rugsėjo 23 d. Rietave vykusios My­ko­li­nių šventės dalyvius ir svečius sveikino Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) vicepirmininkas Vytautas Buivydas, kuris ŽŪR padėkomis apdovanojo Rietavo savivaldybės ūkininkus Genutę ir Artūrą Pudževėlius už entuziazmą ir nuoširdų darbą puoselėjant mišrų ūkį bei Laimą ir Arvydą Simonavičius už sodybos „Bičių namai“ puoselėjimą ir verslo vystymą kaimo vietovėje.

Šiais metais rietaviškiai švenčia ne vieną sukaktį: ekt­ri­fi­ka­ci­jos 130-ies, te­le­fo­ni­za­ci­jos 140-ies ir Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Rie­ta­vui 230 metų su­kak­tis.

Į renginio svečius ir dalyvius kreipęsis Rietavo savivaldybės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pasidžiaugė gausiu būriu susirinkusiųjų ir pasveikino užsienio šalių – Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos svečius.

Pa­gerb­ti darbščiausi ūkininkai

Darbš­čiau­si šių metų jau­nie­ji ūki­nin­kai: Lai­ma ir Artū­ras Jur­kai, Vik­to­ri­ja ir Ne­ri­jus Jo­nu­šai, Giedrė ir Ma­rius Ma­žo­nai iš Gi­lio­gi­rio kai­mo, Ok­sa­na ir Ro­ber­tas Šer­py­čiai iš Pi­vo­rių kai­mo, Ra­sa ir Ar­vy­das Kar­pa­vi­čiai iš Pat­ve­rio kai­mo. Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės metų ūkiu iš­rink­tas An­ta­no Kar­baus­ko šei­mos ūkis iš Žad­vainų kai­mo.